Title: Komparace finančních ukazatelů u různých typů podniků
Other Titles: The comparison of the financial indicators for the different types of the enterprises
Authors: Lišková egermaierová, Markéta
Advisor: Mičudová Kateřina, Ing. Ph.D.
Referee: Růžková Michaela, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39051
Keywords: finanční ukazatel;analýza;těžba;zemědělství;stavebnictví;odvětví;malé a střední podniky;velké podniky
Keywords in different language: financial indicator;analysis;mining industry;agriculture;construction;sector;small and medium enterprises;large enterprises
Abstract: Předložená práce je zaměřena na komparaci finančních ukazatelů u tří vybraných odvětví, které byly dále rozděleny na dvě skupiny - velké podniky a malé a střední podniky (MSP). Srovnání bylo provedeno ze tří perspektiv. Předem predikované předpoklady vývoje byly srovnávány se skutečnými výsledky finanční analýzy. Dalším pohledem bylo porovnat vypočtené ukazatele mezi vybranými typy odvětví. Poslední hledisko bylo provést komparaci skupiny malých a středních podniků (MSP) se skupinou podniků velkých v rámci stejného odvětví. V teoretické části jsou definovány základní pojmy a vybrané ukazatele, které byly použity v praktické části. Dále jsou zde popsána specifika zvolených odvětví a specifika malých a středních podniků. V závěru teoretické části jsou nastaveny zmiňované předpoklady vývoje finanční analýzy. V praktické části je zpracována finanční analýza dle nastavených skupin. Na závěr diplomové práce je provedena samotná komparace výsledků z různých hledisek a provedeno hodnocení.
Abstract in different language: The submitted diploma thesis is focused on the comparison of financial indicators in three selected sectors, which were further devided into two groups - large enterprises and small and medium-sized enterprises (SMEs). The comparison was made from three pespectives. The predicted development assumptions were compared with the actual results of the financial analysis. Another view was to compare the calculated indicators between selected types of industry. The last aspect was to compare a group of small and mediumsized enterprises (SMEs) with a group of large enterprises. The theoretical part defines the basic therms and selected indicators that were used in the practical part. Furthermore the specifics of selected sectors and the specifics of small and medium-sized enterprises are described. At the end of the theoretical part are mentioned assumptions of financial analysis according to set groups. The comparison of results from various pespectives is carried out and the evaluation is performed at the end of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Liskova Marketa_K17N0013K_konecna verze.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
DP_LiskovaEgermaierova_OP.pdfPosudek oponenta práce159,83 kBAdobe PDFView/Open
DP_Egermaierova_VP.pdfPosudek vedoucího práce247,03 kBAdobe PDFView/Open
DP_Liskova.pdfPrůběh obhajoby práce61,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39051

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.