Název: Modelová akustická měření ve venkovních prostorech
Další názvy: Model acoustic measurements in outer space
Autoři: Chval, Robert
Vedoucí práce/školitel: Tureček, Oldřich
Oponent: Schlosser, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3907
Klíčová slova: hluk;akustický tlak;protihluková stěna;software Hluk +;ekvivalentní akustická hladina tlaku;simulace
Klíčová slova v dalším jazyce: noise;sound pressure;noise barrier;software Hluk +;equivalent acoustic pressure level;simulation
Abstrakt: Diplomová práce zabývající se Modelovým akustickým měřením ve venkovních prostorech v úvodní teoretické části objasňuje základní pojem hluk, jeho vlastnosti a působení na lidské zdraví. Dále se pak zabývá měřením hluku, důležitostí programové simulace měření a samotným programem Hluk + . Praktická část této diplomové práce je zaměřena na vlastní měření hluku ve vnějších prostorech v praxi. Předmětem zkoumání jsou místa v okolí Plzně, konkrétně Výsluní a Plzeň- Bory. Popisována jsou jednotlivá místa měřených oblastí. Třetí, taktéž praktická, část této práce je věnována programové simulaci uskutečněné v programu Hluk +. Podkladem těchto simulací je vždy reálná skutečnost zkoumaných prostor. Závěrem diplomové práce je shrnutí výsledků reálného měření a jejich porovnání s výsledky programové simulace.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis dealing with the Model acoustic measurements in outer space in it?s opening theoretical part clarifies the basic concept of noise, it?s attributes and it?s effect on human health. Furthermore, the thesis deals with the noise measurement, the importance of program measurement simulation and the Hluk+ program itself. The practical part of this thesis is focused on the actual noise measurement in outer space in practice. The sites near the city of Plzeň, namely Výsluní and Plzeň ? Bory are the subject of the research. The individual spots of the measured sites are described. The third, also practical part of the thesis, deals with the program simulation realized in the Hluk+ program. The basis of these simulations is always represented by a real fact of the researched spaces. The final part of the thesis summarizes the results of the real measurements and their comparison with the results of the program simulation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_Robert Chval.pdfPlný text práce12,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040943_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce356,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040943_oponent.pdfPosudek oponenta práce397,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040943_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce179,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3907

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.