Název: Teoretický rozbor elektrického průrazu
Další názvy: Theoretical description of electrical breakdown
Autoři: Palko, Radek
Vedoucí práce/školitel: Trnka, Pavel
Oponent: Pihera, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3917
Klíčová slova: dielektrikum;polarizace;elektrický přeskok;elektrický průraz;elektrická vodivost;povrchová rezistivita
Klíčová slova v dalším jazyce: dielectric;polarization;electrical flashover;elekctrical breakdown;elekctrical conductivity;surface rezitivity
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou dějů, které nastávají v dielektrikách po jejich vložení do elektrického pole. V další části jsou popsány teorie přeskoků, průrazů a pohybů náboje v plynných, pevných a kapalných izolantech. Na tuto část navazuje samotný experiment, ve kterém se zjišťovala závislost hodnoty přeskokového napětí na měnících se podmínkách na povrchu izolantu.
Abstrakt v dalším jazyce: The master´s thesis deals with the problems of the processes which happen in dielectrics when put into electric field. Further there are described theories of discharge, breakdown and motion of a charge in gaseous, solid and liquid insulants. This part is followed by the experiment itself, in which the dependence of the discharge voltage´s value on the changing conditions of the insulant´s surface was being measured.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Teoreticky rozbor elektrickeho prurazu Radek Palko.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047104_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce337,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047104_oponent.pdfPosudek oponenta práce349,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047104_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce155,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3917

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.