Title: Lesní pedagogika na Chomutovsku a její využití ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
Other Titles: Forest Pedagogy in the Chomutov Region and its Use in the Educational Area of Man and His World
Authors: Kořínková, Zdeňka
Advisor: Levý Josef, PhDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39174
Keywords: lesní pedagogika;člověk a jeho svět;environmentální výchova;programy lesní pedagogiky
Keywords in different language: forest pedagogy;man and his world;environmental education;forest pedagogy programs
Abstract: Diplomová práce pojednává o Lesní pedagogice, nástroji, který prostřednictvím svých programů uskutečňuje lesnickou osvětu, zážitkové vyučování pro všechny věkové kategorie v prostředí lesa. Jejím posláním je působit na osobnost dítěte a na základě prožitku, který se umocňuje v lesním prostředí a v přírodě, formovat osobnost dítěte pro naplnění konceptu vzdělávání pro udržitelný rozvoj společnosti. Prostřednictvím vycházek s lesním pedagogem upevňuje poznatky, které si žáci osvojují v průběhu vyučovacího procesu, a vede k jejich trvalému zapamatování. Učí děti novým dovednostem, rozvíjí jejich emocionální a empatickou stránku, napomáhá sociálnímu učení. V neposlední řadě upevňuje přátelství a vede k respektování druhých lidí. Výzkum potvrdil, že lesní pedagogika využívá zejména zážitkových forem výuky k poznávání lesa. Upřednostňuje aktivizační metody motivující děti k touze vracet se zpět k přírodě a oceňovat její hodnoty. Vede k osobní zodpovědnosti za stav životního prostředí. Z praktické části diplomové práce vyplývá, že programy lesní pedagogiky lze úspěšně implementovat do vzdělávacího procesu a naplňovat závazné cíle stanovené v kurikulárních dokumentech školy - Školním vzdělávacím plánu.
Abstract in different language: This thesis deals with Forest pedagogy, the tool which realizes through its programs the education for all children in the wood surroundings. Its mission is to affect the personality of children through experience. It is strenghtened in the forest surrunding and in nature. It means to form the personality of children to fulfil the concept of education for sustainable development of society. It consolidates the information from the educational proces and makes them unforgotable. It is done by the special wood teacher. The children are given new abilities, their emotional features are developed. It helps them to live in a society and respect other people. The research has confirmaned that forest pedagogy uses especially experienced forms of learning the forest. It prefers the active methods which motivate the children to return to nature and to estimate its value. It leads to personal responsibility for the situation of environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lesni pedagogika na Chomutovsku a jeji vyuziti ve vzdelavaci oblasti Clovek a jeho svet.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFView/Open
Korinkova VP.pdfPosudek vedoucího práce348,15 kBAdobe PDFView/Open
Korinkova_OP.pdfPosudek oponenta práce205,18 kBAdobe PDFView/Open
Korinkova O030.pdfPrůběh obhajoby práce38,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39174

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.