Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorStehlíková, Šarlota
dc.date.accepted2019-6-11
dc.date.accessioned2020-08-24T11:43:35Z-
dc.date.available2016-12-5
dc.date.available2020-08-24T11:43:35Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-24
dc.identifier72714
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39271
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá percepcí pojmu region na různých vstupních vzdělávání. Zabývá se i pojmem místní region a jeho postavení ve výuce. První část této práce se skládá z rozboru literatury, věnující se pojmům region, místní region a s nimi související regionální identita a regionální geografie. Dále je v práci uvedena analýza rámcově vzdělávacích programů pro střední i základní školy v České i Slovenské republice. Hlavním cílem této práce je provést dotazníkové šetření, které má odhalit vývoj percepce pojmu region na jednotlivých stupních vzdělávání a zda se žáci identifikují se svým regionem. Dalším cílem je na základě sebraných dat z dotazníkového průzkumu a provedených rozhovorů na školách, sestavit sadu úloh k výuce místního regionu. Z výzkumu vyplývá, že percepce pojmu region se příliš neliší na jednotlivých stupních vzdělávání, zajímavý je však vývoj percepce svého okolí a samotná znalost nejbližšího okolí.cs
dc.format108 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectregioncs
dc.subjectmístní regioncs
dc.subjectregionální identitacs
dc.subjectpercepcecs
dc.subjectrámcově vzdělávací programycs
dc.subjectvýuka regionální geografie.cs
dc.titlePercepce pojmu region a místní region studenty na různých stupních vzdělávacího systémucs
dc.title.alternativeStudents perception of term region and local region at different levels of education systemen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with perception of the term region on various levels of education. It also deals with the term local region and its position in education. The first part of this thesis consists of an analysis of literature dealing with the concepts of region, local region and related regional identity and regional geography. Then there is an analysis of general educational programs for secondary and primary schools in the Czech and Slovak Republic. The main aim of this thesis is to carry out a questionnaire survey, which should reveal the development of perception of the term region on particular levels of education and whether pupils identify themselves with their region. Another goal is - based on the data collected from the questionnaire survey and interviews realized at schools - to compile a set of tasks for teaching the local region. The research shows that the perception of the term region is not very different on particular levels of education. However, interesting is the development of perception of one's surroundings and the knowledge of close surroundings itself.en
dc.subject.translatedregionen
dc.subject.translatedlocal regionen
dc.subject.translatedregional identityen
dc.subject.translatedperceptionen
dc.subject.translatedgeneral educational programsen
dc.subject.translatedteaching of regional geography.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sarlota Stehlikova - diplomova prace.pdfPlný text práce3,07 MBAdobe PDFView/Open
Hercik_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce985,82 kBAdobe PDFView/Open
Hercik_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce976,77 kBAdobe PDFView/Open
Hercik_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce186,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39271

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.