Title: Personální marketing ve vybraném podniku
Other Titles: Personnel marketing in selected company
Authors: Holubová, Pavla
Advisor: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39287
Keywords: personální marketing;externí personální marketing;značka zaměstnavatele;personální činnosti;škoda electric a.s.
Keywords in different language: personnel marketing;external personnel marketing;employer branding;personnel activities;škoda electric a.s.
Abstract: Diplomová práce se zabývá oblastí personálního marketingu ve firmě Škoda Electric a.s. Cílem práce je zhodnotit externí personální marketing a následně stanovit doporučení pro oblast externího marketingu ve zvoleném podniku. Práce je rozčleněna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se věnuje definici personálního marketingu, který je následně dělen dle personálních činností na interní a externí personální marketing. Praktická část obsahuje tři oblasti. V její úvodní kapitole je představena vybraná společnost Škoda Electric včetně popisu lidských zdrojů. Následuje kapitola zaměřená na analýzu externího personálního marketingu společnosti včetně metod a nástrojů, které využívají k oslovení nových zaměstnanců. Součástí kapitoly je analýza úspěšnosti reakce uchazečů na vystavené inzeráty firmy. Ke zjištění, jaké faktory osloví studenty a absolventy vysokých škol při výběru zaměstnavatele a jak vnímají vybranou firmu z hlediska atraktivity zaměstnavatele, bylo realizováno dotazníkové šetření. V poslední kapitole jsou na základě předchozích kapitol navržena doporučení zaměřená na oblast externího personálního marketingu ve vybraném podniku.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the personnel marketing in Škoda Electric a.s. The aim of this thesis is to evaluate external personnel marketing and to provide recommendations for the area of external marketing in the chosen company. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part defines the personnel marketing, which is further divided into internal and external personnel marketing according to personnel activities. The practical part contains three areas. In the first chapter the Škoda Electric Company is introduced, including a description of their human resources. Then follows the chapter focused on the analysis of the external personnel marketing of the company including its methods and tools used to address the new employees. The analysis of successful candidate's response to published company job offers is also part of this chapter. A questionnaire survey was conducted to determine which factors address university students and graduates when choosing their employer and how they perceive the selected company in terms of employer attractiveness. In the last chapter there are recommendations based on previous chapters that are focused on the area of external personnel marketing in the selected company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Holubova.pdfPlný text práce5,72 MBAdobe PDFView/Open
Holubova_Pavla_v.pdfPosudek vedoucího práce360,37 kBAdobe PDFView/Open
Holubova_Pavla_o.pdfPosudek oponenta práce237,5 kBAdobe PDFView/Open
Holubova_Pavla_p.pdfPrůběh obhajoby práce57,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39287

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.