Title: Komparace produktových strategií dvou vybraných podniků
Other Titles: Comparation of product strategies of two selected companies
Authors: Hoffmann, Denis
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Froňková Daniela, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39295
Keywords: produktové strategie;marketingový mix;bcg matice;životní cyklus produktu.
Keywords in different language: product strategies;marketing mix;bcg matrix;product life cycle.
Abstract: Diplomová práce na téma "Komparace produktových strategií dvou vybraných podniků" zpracovává produktové strategie aplikované podniky Škoda auto, a. s. a Honda Motor Co., Ltd.. Cílem práce je na základě teoretický poznatků představit a porovnat využití produktových strategií ve zvolených podnicích s následným zhodnocením a návrhy pro posílení jejich konkurenceschopnosti na trhu automobilů. Teoretická část uvádí do teorie produktových strategií a začleňuje definici marketingového mixu, jakožto úzce spjatý marketingový nástroj s produktovými strategiemi, následně definuje analýzu portfolia pomocí matice BCG a vymezuje pojem životní cyklus produktu. Praktická část je koncipována formou definování jednotlivých využívaných strategií v rámci zvolených podniků a jejich vzájemnou komparaci. Následně jsou jednotlivé produkty analyzovány formou BCG matice a vypracovány životní cykly pro sobě konkurenční produkty obou podniků. Závěrem je zpracován výhled vývoje trhu s ohledem na zvolené podniky a doporučení v rámci celkového zhodnocení.
Abstract in different language: The diploma thesis "Comparation of product strategies of two selected companies" is about product strategies applied by Škoda Auto, a.s. and Honda Motor Co., Ltd.. The aim of the thesis is to describe specific use of product strategies in selected companies with subsequent comparison and evaluation for strengthen competitiveness. The theoretical part introduces the theory of product strategies with a definition of marketing mix as a closely related marketing instrument with product strategies. Then I will define the portfolio analysis by using the BCG matrix and define the concept of the product life cycle. The practical part defining individual used strategies within the selected companies and their mutual comparison. Then the individual products are analyzed by the BCG matrix and life cycles for the competing products of both companies. In conclusion the market forecast is processed with respect to selected companies and recommendations within the overall evaluation are elaborated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Hoffmann Denis.pdfPlný text práce10,03 MBAdobe PDFView/Open
Hoffmann_Denis_v.pdfPosudek vedoucího práce226,83 kBAdobe PDFView/Open
Hoffmann_Denis_o.pdfPosudek oponenta práce227,85 kBAdobe PDFView/Open
Hoffmann_Denis_p.pdfPrůběh obhajoby práce70,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39295

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.