Title: Veletrh jako nástroj marketingové komunikace
Other Titles: Trade Fair as a Marketing Communication Tool
Authors: Hošťálková, Nikola
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39296
Keywords: marketing;marketingový mix;marketingová komunikace;veletrh
Keywords in different language: marketing;marketing mix;marketing communication;fair
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu veletrhu jako formu marketingové komunikační kampaně. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části autorka definuje marketing, tvorbu komunikační kampaně, komunikační mix a veletrh a jeho přípravu. V praktické části je charakterizována konkrétní komunikační kampaň. Podstatná část praktické práce je zaměřena na konkrétní marketingový mix, který je popsán metodou 7P. Konaný veletrh je zhodnocen dotazníkovým šetřením a komunikační kampaň je vyhodnocena ze dvou hledisek. Ze strany změn tržeb v kamenném obchodě, tak i ze strany ziskovosti kampaně. V závěrečné části jsou navrženy doporučení, které by organizátor mohl využít do dalších let.
Abstract in different language: This thesis is focused on creating a fair as a form of marketing communication campaign. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical part the author defines marketing, creation of communication campaign, communication mix and fair and its preparation. The practical part describes a specific communication campaign. A substantial part of the practical work is focused on a specific marketing mix, which is described by method 7P. The fair is evaluated by a questionnaire and the communication campaign is evaluated from two points of view. On the basis of changes in sales in the stone shop as well as in the campaign profitability. The final part proposes recommendations that the organizer could use in the upcoming years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Hostalkova.pdfPlný text práce7,02 MBAdobe PDFView/Open
Hostalkova_Nikola_v.pdfPosudek vedoucího práce43,19 kBAdobe PDFView/Open
Hostalkova_Nikola_o.pdfPosudek oponenta práce168,93 kBAdobe PDFView/Open
Hostalkova_Nikola_p.pdfPrůběh obhajoby práce85,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39296

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.