Title: Spolupráce podniků v destinaci cestovního ruchu
Other Titles: Partnership of enterprises in tourism destination
Authors: Štemberová, Alena
Advisor: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Vildová Eliška, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39309
Keywords: destinace;destinační management;spolupráce;partnerství podniků
Keywords in different language: destination;destination management;cooperation;partnership of enterprises
Abstract: Předložená práce je zaměřena na zhodnocení spolupráce mezi aktéry v destinaci Západočeských lázní. V teoretické části byla využita literární rešerše týkající se destinačního managementu v návaznosti na kooperaci subjektů činných napříč obory cestovního ruchu. Byly objasněny pojmy destinace, destinační management, spolupráce, a partnerství. Dále byla zpracována charakteristika Karlovarského kraje z pohledu jeho potenciálu pro odvětví cestovního ruchu. Praktická část práce prezentuje výsledky rozhovorů s klíčovými aktéry působícími v destinaci. Pro zhodnocení intenzity a kvality spolupráce bylo dále provedeno dotazníkové šetření, které přineslo poznatky o motivech subjektů ke spolupráci, charakteru spolupráce, důvěře mezi aktéry, a o nedostatcích zabraňujících působení synergických efektů. Destinace je z hlediska kooperace podniků nejsilnější v charakteristice důvěry, naopak prvek komunikace tvoří slabé místo. Nastíněny jsou návrhy pro zmírnění některých nedostatků spolupráce.
Abstract in different language: The presented work is focused on the evaluation of cooperation among the actors in the West Bohemian Spa destinations. This thesis elaborates on a theoretical introduction to destination management with regard to cooperation of subjects active across tourism industry. The concepts of destination, destination management, cooperation, and partnership have been clarified. Furthermore, the characteristics of the Karlovy Vary Region, from the perspective of its potential for the tourism industry, were elaborated. The practical part presents the results of interviews with key stakeholders in the area. In order to evaluate the intensity and quality of cooperation, a questionnaire survey was carried out. It provided information on the subjects motives for cooperation, the character of cooperation, trust among stakeholders, and shortcomings preventing synergies. In terms of business cooperation, the destination is strongest in the characteristics of trust, while the element of communication is a weak point. With regard to the obtained data from the analysis, suggestions for alleviating some of the shortcomings of cooperation are outlined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Stemberova.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Stemberova_Alena_v.pdfPosudek vedoucího práce226,31 kBAdobe PDFView/Open
Stemberova_Alena_O.pdfPosudek oponenta práce220,58 kBAdobe PDFView/Open
Stemberova_Alena_p.pdfPrůběh obhajoby práce97,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39309

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.