Název: Posouzení dopadu vyvedení výkonu NJZ v lokalitě Temelín do nadřazené TR 400/110 kV Kočín
Další názvy: Assessment of the impact of new nuclear resource power outlet in location of Temelín to the superior 400/110 kV transformation substation Kočín
Autoři: Zelman, Štěpán
Vedoucí práce/školitel: Jiřičková, Jana
Oponent: Šnajdr, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3932
Klíčová slova: rozvodna Kočín;Jaderná elektrárna Temelín;nový jaderný zdroj;vyvedení výkonu;zkratový proud;zkratová impedance;zkratový příspěvek;zkratová odolnost
Klíčová slova v dalším jazyce: Kočín substation;Temelín nuclear power plant;new nuclear source;power outlet;short-circuit current;short-circuit impedance;short-circuit contribution;short-circuit resistance
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou připojení plánovaných nových jaderných zdrojů v lokalitě Temelín do přenosové soustavy, zejména pak do nadřazené transformační rozvodny 400/110 kV Kočín. Cílem práce je postihnout rozsah vyvolaných úprav přenosové soustavy a transformační rozvodny 400 kV a navrhnout konkrétní řešení rozšíření rozvodny pro všechny varianty jaderných bloků, které jsou nabízeny v tendru na dostavbu 3. a 4. bloku JE Temelín. První část práce se zabývá popisem tří uvažovaných variant jaderných bloků a jejich srovnání se stávajícími dvěma bloky JE Temelín. Ve druhé části je popsán stávající stav transformační rozvodny Kočín. Třetí část práce je věnována výpočtu zkratových příspěvků plánovaných jaderných bloků do nadřazené rozvodny. Ve čtvrté části je v souvislosti s připojením nových bloků JE Temelín proveden rozbor vyvolaných úprav přenosové soustavy, posouzena stávající zkratová odolnost rozvodny 400 kV Kočín a navrženy její úpravy na úrovni schématu i na úrovni konkrétního uspořádání jednotlivých polí a venkovních vedení zvlášť vysokého napětí.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation deals with the connection of the planned new nuclear resources in location of Temelín to the transmission system, especially the superior transformation substation 400/110 kV Kočín. The aim is to capture the extent of caused changes of the transmission system and the 400 kV transformation substation and propose concrete solutions to extend of the substation for all types of nuclear reactors, which are offered in the tender for the construction of the third and fourth unit of Temelin nuclear power station. The first part deals with the description of three variants of the nuclear units and their comparison with existing two blocks of Temelin nuclear power station. In the second part is described the current state of transformation substation Kočín. The third part is devoted to calculating short-circuit currents of the planned nuclear units to the superior substation. In the fourth part is in relation of adding new blocks of the Temelin nuclear power station analyzed changes of the transmission system, assessed the current short-circuit resistance of 400 kV transformation substation Kočín and designed its modification at the scheme level and at the level of layout of the particular fields of the substation and very high voltage lines.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Zelman_Stepan_E10N0039K.pdfPlný text práce3,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047124_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047124_oponent.pdfPosudek oponenta práce302,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047124_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce185,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3932

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.