Title: Přehled moderních metod strukturální analýzy materiálů
Other Titles: Overview of the modern methods of structural analysis of materials
Authors: Musil, Tomáš
Advisor: Polanský, Radek
Referee: Prosr, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3933
Keywords: strukturální analýza;termická analýza;separační metody;chromatografie;spektrometrie;elektrotechnologická diagnostika
Keywords in different language: structural analysis;thermal analysis;separation methods;chromatography;spectroscopy;electro technology diagnostic
Abstract: Hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit ucelený přehled moderních metod strukturální analýzy materiálů a zdůraznit aspekty, resp. význam jejich využití v oblasti elektrotechnologické diagnostiky. Text je členěn do třech hlavních oddílů, které vycházejí ze zadání této práce. V prvním oddílu je shrnuta účelnost použití metod napříč různými vědními obory, které analytická data využívají. Významem této kapitoly je předpoklad, že příklady všestranného využití a aplikací těchto metod, jsou nezbytné pro urychlení vývoje a jejich aplikace v dalších odvětvích. Druhý oddíl prezentuje ucelenou klasifikaci metod termické analýzy, separačních a spektrometrických metod, jakožto nejvýznamnějších představitelů metod strukturálních analýz a současně nabízí jejich obecnou charakteristiku. Vzhledem k omezenému rozsahu této práce není možné se detailně zabývat všemi metodami, proto je třetí oddíl koncipován formou detailní charakteristiky vybraných metod používaných v elektrotechnologické diagnostice nebo s významným potenciálem pro užití v této oblasti. V této kapitole jsou na úvod také shrnuty aspekty jejich použití pro diagnostiku elektrotechnických materiálů. Zároveň tato kapitola poskytuje konkrétní příkladové studie u každé zmíněné metody.
Abstract in different language: The main objective of the thesis is to create a comprehensive overview of modern methods of structural analysis of materials and emphasize aspects, respectively their potential use in electro technological diagnosis. The work is divided into three main sections, which are based on the assignment of this work. The first section summarizes the effectiveness of the methods across different disciplines that make use of analytical data. The significance of this chapter is the assumption that examples of versatility and application of these methods are essential for accelerating the development and their application in other sectors. The second section presents a comprehensive classification of methods of thermal analysis, separation and spectrometric methods, while offering their general characteristics. Due to the limited scope of this work is not possible to cover all the methods in detail, so the third section is designed as a detailed characterization of selected methods which are used in structural analysis electro technological diagnosis or significant potential for use in this area. Introduction of this chapter summarizes the important aspects and diagnostic use of electro technical materials. At the same time at the end of each method for specific examples of the utilisation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_kee_dp_prehled modernich metod strukturalni analyzy materialu.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
047125_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce346,65 kBAdobe PDFView/Open
047125_oponent.pdfPosudek oponenta práce360,87 kBAdobe PDFView/Open
047125_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce206,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3933

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.