Title: Česky psané kalendáře vydávané na přelomu 16. a 17. století
Other Titles: Czech written calendars issued at the turn of the 16. and 17. century
Authors: Mollerová, Marie
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39395
Keywords: kalendáře;16. - 17. století;historie kalendáře;tvůrci kalendářů;hájek;stehlík;daysygner;typy kalendářů;projekt;projektová metoda;metody výuky;kompetence
Keywords in different language: calendars;16th-17th century;the history of the calendar;the creators of the calendars;hájek;stehlík;daysygner;types of the calendars;project;project method;teaching methods;competences
Abstract: Disertační práce navazuje na diplomovou práci zabývající se osobností a tvorbou Kašpara Ladislava Stehlíka. Díky této práci jsem se seznámila s jednotlivými typy kalendářů, které se v Čechách v 16. a 17. století vydávaly. V letech 1550-1660 vzniklo na českém území několik stovek kalendářů. Jejich přesný počet dnes už těžko zjistíme, ale dle vypracované rešerše knihovnou ZČU v Plzni jich je dnes po České republice uloženo 271 od 60 tvůrců kalendářů. Disertační práce je tedy věnována analýze vybraných kalendářů z let 1550-1660 tak, aby bylo možné zachytit jejich vývoj v průběhu těchto sta let. Aby bylo možné analyzovat tyto kalendáře, bylo nutné se s nimi seznámit na obecné úrovni, tedy seznámit se s tím, jak vypadaly kalendáře po grafické i obsahové stránce. V analýze jsem se zaměřila na jednotlivé typy kalendářů - hvězdářské, hospodářské a minuce. Tyto kalendáře jsem v závěru práce podrobila komparaci a srovnala jejich shodné a odlišné aspekty. Součástí disertační práce je i návrh projektu Kalendáře dříve a dnes, který je rozdělen do tří hlavních částí - návrh, realizace a zhodnocení. Projekt obsahuje dva základní úkoly - pracovní list a výrobu kalendáře.
Abstract in different language: The doctoral thesis is linked to the diploma thesis dealing with personality and the creation of Kašpar Ladislav Stehlík. Thanks to this work I met the different types of calendars, which in the Czech Republic in 16. and 17. century. In the years 1550 - 1660 several hundreds of calendars were created in the Czech territory. Their exact number is difficult to find today, but according to the elaborated research by the Library of the ZČU in Pilsen, there are now 271 in the Czech Republic saved from 60 calendar creators. The dissertation is therefore devoted to the analysis of selected calendars from the years 1550 - 1660 so as to be able to capture their development during these hundred years. In order to analyze these calendars, it was necessary to get acquainted with them at a general level, thus getting to know how the calendars appeared in the graphic and content pages. In the analysis, I focused on the different types of calendars - starsmith, economic and minuce. At the end of the work, these calendars were comparated and compared to their identical and different aspects. Part of the dissertation is the design of the project The Calendars earlier and today, which is divided into three main parts - design, realization and appreciation. The project contains two basic tasks a worksheet and a calendar production.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertace Mollerova.pdfPlný text práce18,48 MBAdobe PDFView/Open
Posudek h.pdfPosudek vedoucího práce146,77 kBAdobe PDFView/Open
Mollerova_ Plzen_DP_2019-1.pdfPosudek oponenta práce454,02 kBAdobe PDFView/Open
Mollerova.pdfPrůběh obhajoby práce158,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39395

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.