Název: Vhodné kmitočty pro tavení různých materiálú ve studeném kelímku
Další názvy: Optimum frequencies for melting of materials in a cold crucible
Autoři: Havlová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Kožený, Jiří
Oponent: Rada, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3940
Klíčová slova: indukční tavení;studený kelímek;frekvence;vsázka;pevná slinutá druhově specifická vrstva;skull;lamely;elektromagnetické pole;induktor;tavenina;Maxwellovy rovnice
Klíčová slova v dalším jazyce: induction melting;cold crucible;frequency;batch;species-specific solid sintered layer;skull;lamella;electromagnetic field;inductor;melt;Maxwell´s equations
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na indukční tavení ve studeném ke-límku. Popisuje stručně princip indukčního tavení a zařízení k tomu používané. Za-bývá se rozdílem mezi tavbou elektricky vodivé a nevodivé vsázky. Dále se zabývá geometrickými parametry a frekvencemi používanými pro tavbu různých materiály.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis presents the induction melting in cold crucible. It describes shortly the principle of induction melting and equipment to be used. It deals with the difference between the melting electrically conductive and nonconductive batch. It also deals with geometric parameters and frequencies used for melting different ma-terials.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Zuzana Havlova.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047133_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce390,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047133_oponent.pdfPosudek oponenta práce392,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047133_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce162,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3940

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.