Title: Vhodné kmitočty pro tavení různých materiálú ve studeném kelímku
Other Titles: Optimum frequencies for melting of materials in a cold crucible
Authors: Havlová, Zuzana
Advisor: Kožený, Jiří
Referee: Rada, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3940
Keywords: indukční tavení;studený kelímek;frekvence;vsázka;pevná slinutá druhově specifická vrstva;skull;lamely;elektromagnetické pole;induktor;tavenina;Maxwellovy rovnice
Keywords in different language: induction melting;cold crucible;frequency;batch;species-specific solid sintered layer;skull;lamella;electromagnetic field;inductor;melt;Maxwell´s equations
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na indukční tavení ve studeném ke-límku. Popisuje stručně princip indukčního tavení a zařízení k tomu používané. Za-bývá se rozdílem mezi tavbou elektricky vodivé a nevodivé vsázky. Dále se zabývá geometrickými parametry a frekvencemi používanými pro tavbu různých materiály.
Abstract in different language: The master thesis presents the induction melting in cold crucible. It describes shortly the principle of induction melting and equipment to be used. It deals with the difference between the melting electrically conductive and nonconductive batch. It also deals with geometric parameters and frequencies used for melting different ma-terials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Zuzana Havlova.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
047133_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce390,97 kBAdobe PDFView/Open
047133_oponent.pdfPosudek oponenta práce392,72 kBAdobe PDFView/Open
047133_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce162,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3940

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.