Název: Využití polymerů a jejich slitin v elektrotechnice
Další názvy: Application of polymers and blends in electrical engineering
Autoři: Hladík, Petr
Vedoucí práce/školitel: Kučerová, Eva
Oponent: Prosr, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3941
Klíčová slova: polymer;polymerní slitina;makromolekulární látka;termoplast;reaktoplast;elastomery;elektrotechnika
Klíčová slova v dalším jazyce: polymer;polymer alloys;macromolecular substances;thermoplastic;thermoset;elastomers;electrical engineering
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce popisuje využití polymerních materiálů a jejich slitin v elektrotechnice. V práci jsem se zaměřil na popis makromolekulárních látek, jejich strukturu, vznik, postup výroby a popsal jsem základní technologie zpracování polymerů a jejich slitin. Diplomová práce se dále věnuje popisu významných zástupců termoplastů, reaktoplastů, elastomerů a polymerních slitin používaných v elektrotechnice. V této části práce jsou popsány vlastnosti vybraných zástupců a zároveň je u nich pojednáno o jejich využití v elektrotechnice.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis presents the results of a project conducted to ascertain the outlook of polymers and their alloys. A fundamental part of the thesis is a description of the macromolecular substances, their structure, formation, manufacturing process as well as a basic technology of processing polymers and their alloys. The thesis lists important examples of the thermoplastics, thermosets, elastomers and polymer alloys used in electrical engineering. The thesis also provides a characteristic of the properties of selected representatives. Using polymers and their alloys in electrical engineering is discussed, too.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Hladik_Petr.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047134_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047134_oponent.pdfPosudek oponenta práce416,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047134_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce232,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3941

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.