Title: Analýza vlivu nastavení měřicích parametrů detektoru částečných výbojů na výsledný záznam výbojové činnosti
Other Titles: Effect analysis of the partial discharge detector measuring parameters set up on final discharge patterns
Authors: Naglmüller, Jan
Advisor: Martínek, Petr
Referee: Müllerová, Eva
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3945
Keywords: detektor částečných výbojů;záznam výbojové činnosti;korónový výboj;částečný výboj na přístrojovém transformátoru;mrtvá doba;šířka pásma;zesílení;četnost výbojů;impulz od částečného výboje;vazební kapacita;kalibrátor;režim A/D převodníku
Keywords in different language: partial discharge detector;discharge activity record;corona discharge;partial discharge on the instrument transformer;dead time;bandwidth;discharges frequency;pulse from the partial discharge;coupling capacitance;calibrator;A/D converter
Abstract: Cílem této diplomové práce je stanovit vliv jednotlivých parametrů nastavitelných na detektoru částečných výbojů na výsledný záznam výbojové činnosti a tím na celkovou přesnost měření. V úvodu je stručně rozebrána problematika částečných výbojů na vysokonapěťových zařízeních a dále následuje konkrétní popis měřící metody a detektoru firmy Power Diagnostix. Bylo provedeno několik měření Korónového výboje a částečných výbojů na přístrojovém transformátoru. Celkem bylo získáno 148 záznamů výbojové činnosti, ze kterých bylo možné určit vlivy jednotlivých parametrů. V závěru práce je uvedeno stručné doporučení, jak s tímto detektorem pracovat, na který parametr si dát velký pozor, a který naopak nemůže měření až tolik ovlivnit.
Abstract in different language: The object of this thesis is to determine the influence of various parameters adjustable on partial discharge detector. The questin is who these parameters can affect record od discharge activity. The introduction briefly analyze the problem od partial discharge on high voltage equipment, the follows a specific description od measurement methods and description of detector from Power Diagnostix. I made couple measurements of corona discharge and partial discharge on high voltage instrument transformer. I got 148 records of partial discharges, from whitch I was able to determine effects of each parameter. At the end of this thesis is brief recommendations how to work with this detector, which parameter is dangerous and which one can´t affect our measurement too much.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace Jan Naglmuller.pdfPlný text práce6,77 MBAdobe PDFView/Open
047240_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce369,19 kBAdobe PDFView/Open
047240_oponent.pdfPosudek oponenta práce429,3 kBAdobe PDFView/Open
047240_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce175,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3945

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.