Název: Charakteristická fázová rozložení výbojové činnosti na modelových vzorcích mikrodutin v dielektriku
Další názvy: Characteristic discharge activity phase distribution acquired by measuring on models of microvoids in dielectric
Autoři: Rach, František
Vedoucí práce/školitel: Martínek, Petr
Oponent: Müllerová, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3947
Klíčová slova: částečné výboje;klouzavé výboje;koróna;měření výbojů;dutina v dielektriku;MKP;FEMM;fázové rozložení částečných výbojů;katalog částečných výbojů
Klíčová slova v dalším jazyce: partial discharges;sliding discharges;corona;measurement of discharges;cavity in dielectric;FEM;FEMM;discharge activity phase distribution;catalog of partial discharges patterns
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá měřením výbojové činnosti na navržených modelových vzorcích dielektrika. Pozornost je věnována zejména částečným výbojům v dutinách vzorků. V první kapitole jsou zmíněny typy částečných výbojů a jejich vznik. V druhé kapitole je proveden návrh modelových vzorků a elektrodového systému. Další kapitola se zabývá metodami měření částečných výbojů a aplikací mnou použité měřicí metody. V následující části je uveden chronologický postup měření jednotlivých vzorků a popis chování modelů i elektrodového systému během měření. V navazující kapitole jsou záznamy výbojové činnosti jednotlivých typů vzorků porovnány mezi sebou. V této kapitole jsou také popsány a zdůvodněny úpravy navrženého elektrodového systému, ke kterým v průběhu měření došlo. V závěru jsou zdůrazněna nejzajímavější porovnání modelových vzorků, je shrnut průběh měření a jeho výsledky.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis deals with measurement of discharges on designed models of the dielectric. It focuses mainly on partial discharges in the cavities of the dielectric. The first chapter mentions different types of partial discharges. The second chapter describes design of dielectric specimens and design of electrode system. Next part deals with methods of measurement of partial discharges and the method used in this thesis is described in detail. The following part includes chronological report of measurements and description of specimen behavior during measurement. In the subsequent section the recordings of discharge activity are compared. In this section, the modifications of the electrode system made during the measurement are described and explained. In the last part the most interesting results are highlighted and the measurement process and its results are summarized.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Charakteristicka fazova rozlozeni vybojove cinnosti na modelovych vzorcich mikrodutin v dielektri.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047242_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce385,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047242_oponent.pdfPosudek oponenta práce414,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047242_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce168,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3947

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.