Title: Perspektivní elektronické součástky na bázi organických sloučenin
Authors: Mraček, Lukáš
Referee: Urbánek Jan, Doc. Ing. CSc.
Kubáč Lubomír, Ing. Ph.D.
Jerhot Jaroslav, Prof. Ing. DrSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39503
Keywords: organický elektrochemický tranzistor;poly(3;4 ethylenedioxythiofen) poly(styrenesulfonat) (pedot:pss);iontová kapalina;spínací prvek
Keywords in different language: organic electrochemical transistor;poly(3;4- ethylenedioxythiophene) poly(styrene sulphonate) (pedot:pss);ionic liquid;switching element
Abstract: S objevem vodivých polymerů v 70. letech minulého století se otevřely nové možnosti výzkumu v oblasti organické elektroniky. Později se tyto materiály začaly využívat v kombinaci s tištěnou elektronikou. Právě oblasti tištěné elektroniky je věnován výzkum popsaný v této práci. Oblast tištěné elektroniky je ovšem velice rozsáhlá, a proto bylo veškeré úsilí směřováno pouze na jednu specifickou oblast a to na organický elektrochemický tranzistor. Předložená práce se zaměřuje na konstrukci organického elektrochemického tranzistoru, charakterizaci, zlepšení jeho stability a spínacích charakteristik. V úvodu jsou popsané charakteristiky a vlastnosti organických konjugovaných vodivých polymerů, které umožňují konstruovat řadu elektronických součástek, včetně organického elektrochemického tranzistoru. V následující kapitole je popsán samotný organický elektrochemický tranzistor, je provedeno vymezení vůči ostatním typům organických tranzistorů, popsán princip funkce, uvedeny používané topologie a představeny nejčastěji používané materiály. Část této kapitoly je rovněž věnována aplikacím, ve kterých se lze nejčastěji s organickými elektrochemickými tranzistory setkat. Další kapitola se již věnuje počátečním experimentům prováděných na první a druhé generaci organických elektrochemických tranzistorů, popisu charakterizace a prezentaci prvotních výsledků. Navazující kapitola se již plně věnuje třetí generaci organických elektrochemických tranzistorů. Jednotlivé podkapitoly se věnují postupně vlivu elektrolytu, stabilitě a dalším vhodným materiálům pro organické elektrochemické tranzistory. Výsledkem práce je návrh vhodného materiálového uspořádání, napěťových poměrů pro provozování organického elektrochemického tranzistoru s dostatečnou stabilitou a rychlostí spínání pro aplikace plně tištěného spínacího prvku.
Abstract in different language: With the discovery of conductive polymers in the 1970s, new opportunities for organic electronics research opened up. Later, these materials began to be used in combination with printed electronics. The field of printed electronics is devoted to the research described in this thesis. However, the field of printed electronics is very extensive, and therefore all effort was spent on one specific area, namely the organic electrochemical transistor. The presented work focuses on the construction of the organic electrochemical transistor, the characterization, the improvement of its stability and switching characteristics. In the introduction are described characteristics and properties of organic conjugated conductive polymers, which allow the construction of a series of electronic components, including an organic electrochemical transistor. It is described the organic electrochemical transistor itself in the following chapter, namely, comparison with other types of organic transistors, description of function principle, topologies and frequently used materials. Part of this chapter is devoted to applications where the organic electrochemical transistors can be used. Next chapter is devoted to the preliminary experiments of the first and second generations of organic electrochemical transistors, the description of basic characteristics and functionality. The next chapter deals with the third generation of organic electrochemical transistors. The individual subchapters deal with electrolyte influence, stability, and other suitable materials for organic electrochemical transistors. The result of this work is the selection of materials and the design of organic electrochemical transistor with high switching ratio, long-time stability, and fast ON-OFF transition. All activities were aimed to get a fully printed stable switching element.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_2018_v05d_final.pdfPlný text práce4,53 MBAdobe PDFView/Open
mracek_opon.pdfPosudek oponenta práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
mracek_publ.pdfPosudek vedoucího práce920,47 kBAdobe PDFView/Open
Mracek_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce543,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39503

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.