Title: Nové diagnostické metody a postupy v elektrotechnologii
Authors: Totzauer, Pavel
Referee: Gutten Miroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Mach Pavel, Doc. Ing. CSc.
Müllerová Eva, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39510
Keywords: rostlinný olej;řepkový;elektrické namáhání;oxidace;izolační systém;nanočástice;obsah vody;antioxidanty;limitní hodnoty
Keywords in different language: vegetable oil;rapeseed;electrical degradation;oxidation;insulation system;nanoparticles;water content;antioxidants;limit values
Abstract: Cílem předložené práce je přednesení možných cest ke zlepšení parametrů rostlinných olejů pro použití jako elektroizolační kapaliny. Sledované parametry byly vybrány vzhledem k jejich vlivu na dlouhodobou použitelnost rostlinného oleje v transformátorech. Vlastní práce začíná přehledem vývoje, aktuálního stavu a moderních trendů v oblasti dielektrických kapalin. Hlavní část práce se zabývá provedenými experimenty, které se zaměřují na vliv elektrického namáhání, oxidační procesy a jejich omezení, interakci vody s rostlinným olejem a naposled vlivem nanočástic na esterovou kapalinu s důrazem na dlouhodobou použitelnost. Dosažené výsledky jsou konfrontovány s technickými normami, které stále prochází vývojem, a proto jsou dále navrhnuty úpravy některých limitních hodnot. Závěrem je provedeno shrnutí předložené práce, zhodnocení získaných poznatků, a konfrontace dosažených výsledků s technickými normami, čímž je zaručena kompatibilita pro praktické použití.
Abstract in different language: The aim of this paper is to present possible ways to improve the parameters of vegetable oils for use as electroinsulating fluids. The monitored parameters were selected due to their influence on the long-term use of vegetable oil in transformers. The thesis begins with history, current state and modern trends in the field of dielectric liquids. Main part deals with experimental work that is focused on influence of electrical degradation, oxidation and its limitation, interaction of water in ester oil and also the influence of nanoparticles in ester oil with focus on long term usability. Achieved results are confronted with technical standards that undergo some developments, which is why some modifications are presented. In the end a summary of the work is presented, an evaluation of the acquired knowledge, and confrontation with technical standards which guarantee the compatibility for service deployment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kvalifikacni_prace.pdfPlný text práce39,13 MBAdobe PDFView/Open
totzauer_publ.pdfPosudek vedoucího práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
totzauer_opon.pdfPosudek oponenta práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
totzauer_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce516,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39510

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.