Title: Bezpečnostní situace v Egyptě a její vliv na cestovní ruch
Other Titles: The Security Situation in Egypt and its Impact on Tourism
Authors: Kubíková, Jana
Advisor: Preis Jiří, RNDr. Ph.D.
Referee: Lepič Martin, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39512
Keywords: bezpečnostní situace;teroristické události;rizikové faktory;cestovní ruch;egypt
Keywords in different language: security situation;terrorist events;risk factors;tourism;egypt
Abstract: Předložená práce je zaměřena na vliv bezpečnostní situace v Egyptě na cestovní ruch této země. Práce je koncipována do dvou částí. Teoretická část se skládá ze stanovení cílů práce, metodiky práce a z rozboru použité literatury. Praktická část se zaměřuje na rozšíření teoretických poznatků a rozvoje poznatků získaných praktickými studiemi a analýzami. Praktická část je rozdělena na několik kapitol, které zkoumají Egypt a jeho předpoklady pro realizaci cestovního ruchu, bezpečnostní situaci v zemi, terorismus a teroristické útoky v zemi a následný souhrn a hodnocení těchto vlivů na příjezdový cestovní ruch. Tato práce nadále hodnotí vliv bezpečnostní situace a médií na příjezdy českých turistů do Egypta v průběhu deseti let. Mnohé informace byly získány z interních dat, dotazníkových šetření či rozhovoru se zástupcem cestovní kanceláře a následně aplikovány do analýz a syntézy dat.
Abstract in different language: The submitted thesis is focused on the impact of security in Egypt on tourism. The thesis is divided into two sections. The theoretical section sets the goals of the thesis, methodology and analysis of pertinent literature. The practical section focuses on the extension of theoretical knowledge and the development of knowledge gained through practical studies and analysis. The practical section is divided into several chapters which examine Egypt and its prerequisites for the implementaion of tourism, the security situation in the country, terrorism and terrorist attacks in the country and the subsequent summary and evaluation of these effects on tourism. This thesis then evaluates the impact of the security situation and the media on the arrival of Czech tourists to Egypt during a decade. Many of the information was obtained from internal data, questionnaire surveys or an interview with a travel agent and then applied to data analysis and synthesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kubikova.pdfPlný text práce3,35 MBAdobe PDFView/Open
Kubikova.pdfPosudek oponenta práce129,91 kBAdobe PDFView/Open
Kubikova_0.pdfPosudek vedoucího práce193,68 kBAdobe PDFView/Open
Kubikova_1.pdfPrůběh obhajoby práce43,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39512

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.