Title: Administrativně správní vývoj okresu Jindřichův Hradec
Other Titles: Administrative development of the district of Jindřichův Hradec
Authors: Balgová, Tereza
Advisor: Novotná Marie, Doc. RNDr. CSc.
Referee: Kebza Martin, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39513
Keywords: okres jindřichův hradec;správní obvod;správní vývoj;obec;sídlo
Keywords in different language: jindřichův hradec district;administrative district;administrative development;municipality;residence
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na administrativně správní vývoj správního obvodu okresu Jindřichův Hradec. Administrativně správní vývoj je analyzován od roku 1921 do současnosti. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část bakalářské práce je zaměřena na rozbor literatury a jsou zde vysvětleny stěžejní pojmy, které pomohou při samotném analyzování administrativně správního vývoje. Mimo to, je zde rozebrán i administrativní vývoj v České republice od roku 1921. Druhá část bakalářské práce je zaměřena na samotný administrativně správní vývoj současného okresu Jindřichů Hradec od roku 1921 do současnosti. Dále jsou zde analyzovány obce a sídla od roku 1921 do současnosti. Pro přehlednost získaných dat jsou tvořeny mapové výstupy a tabulky. Mapové výstupy jsou tvořeny pomocí programu ArcGis a dat z Historického Gisu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on administrative development of administrative county of the Jindřichův Hradec. Administrative development is analyzed from 1921 to the present. The bachelor thesis is divided into two parts. The first part of the bachelor thesis is focused on the analysis of literature and the explanation for the key concepts, that will help in the actual analysis of administrative development. In addtion, the administrative development in the Czech Republic since 1921 is also discussed. The sekond part of the thesis is focused on the administrative development of the current distrikt of Jindřichův Hradec from 1921 to the present. Furthermore, municipalities and settlements from 1921 to the present are analyzed. For the sake of clarity of the data, there are map outputs and tables. Map outputs are created by ArcGis program and with usage of Historical Gis data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Balgova- Bakalarska prace.pdfPlný text práce8,95 MBAdobe PDFView/Open
Balgova.pdfPosudek oponenta práce42,23 kBAdobe PDFView/Open
Balgova_0.pdfPosudek vedoucího práce133,85 kBAdobe PDFView/Open
Balgova_1.pdfPrůběh obhajoby práce59,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39513

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.