Title: Numerická analýza čidla indukčního měřiče průtoku
Other Titles: Numerical Analysis of Induction Flowmeter Sensor
Authors: Polívka, Petr
Advisor: Sedláček, Jan
Referee: Vostracký, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3952
Keywords: ANSYS;APDL;indukční průtokoměr;indukované napětí;elektrostatické pole;laminární proudění;MKP;MATLAB;magnetický obvod;magnetické pole;numerická analýza;Poissonova rovnice;průtok;sedlové cívky;skalární potenciál;váhová funkce;virtuální proud
Keywords in different language: ANSYS;APDL;induction flowmeter;induced voltage;electrostatic field;laminar flow;FEM;MATLAB;magnetic circuit;magnetic field;numerical analysis;Poisson's equation;flow rate;saddle coils;scalar potential;weight function;virtual current
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá numerickou analýzou čidla indukčního měřiče průtoku v profesionálním MKP programu ANSYS Multiphysics. V práci je uveden postup při formulaci parametrického 3D modelu čidla v jazyce APDL, dále numerické výsledky pro stacionární magnetické pole, optimalizace magnetického obvodu a také posouzení výhodnosti různých konstrukčních variant čidla (zejména s ohledem na jejich energetickou náročnost, optimálního rozložení magnetického pole a úsporu mědi budicích cívek). Též jsou aplikovány základní poznatky z teorie indukčních průtokoměrů umožňující provést tzv. suchou kalibraci čidla, tj. vyhodnotit velikost indukovaného napětí na snímacích elektrodách, či citlivost čidla na různé rychlostní profily měřené kapaliny.
Abstract in different language: This master thesis is focused on three-dimensional numerical analysis of induction (electromagnetic) flowmeter sensor in professional FEM software ANSYS Multiphysics. The main part of the thesis includes parametric 3D model of sensor in APDL language, numerical results for stationary magnetic field, magnetic circuit optimization and also evaluation of different sensor configurations (in terms of energy consumption, the optimal distribution of magnetic field and the savings of copper). Furthermore, thesis presents methods for dry calibration of the sensor based on theoretical models combining multiple physical phenomena, i.e. methods to determine the voltage induced on sensing electrodes or sensor's sensitivity to different velocity profiles of measured liquid.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Numericka_analyza_cidla_indukcniho_merice_prutoku_Petr_Polivka_E10N0108P.pdfPlný text práce28,55 MBAdobe PDFView/Open
047248_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce342,04 kBAdobe PDFView/Open
047248_oponent.pdfPosudek oponenta práce437,04 kBAdobe PDFView/Open
047248_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce183,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3952

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.