Title: Ženy na okraji společnosti v českých zemích a Velké Británii v letech 1900-1930 - komparativní studie
Other Titles: Women on the Edge of Society in the Czech Lands and Great Britain in 1900-1930 - Comparative Study
Authors: Kratochvílová, Martina
Advisor: Šedivý Miroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Morávková Naděžda, Doc. PaedDr. Ph.D.
Lenderová Milena, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39525
Keywords: ženská kriminalita;trestné činy;zločiny;přestupky;krádeže;vražda;infanticidum;potrat;lesbismus;1900-1930;první republika;1. polovina 20. století;československo;rakousko-uhersko;postavení žen;emancipace;gender
Keywords in different language: women's criminality;crimes;offenses;felony;misdemeanours;murders;infanticide;abortion;lesbianism;1900-1930;first republic;first half of the 20th century;czechoslovakia;austria-hungary;women's position;emancipation;gender
Abstract: Kriminalita něžného pohlaví reprezentuje v rámci ženských dějin velice specifické téma. Bádání v dané oblasti pak skrze podrobný výzkum a v neposlední řadě rovněž rekonstrukce konkrétních trestných činů páchaných v období 1900-1930 ve Velké Británii a českých zemích poskytlo skrze předkládanou disertační práci vhled do skutkových podstat vybraných kauz a analýzu charakteru ženské protiprávní činnosti. Komparace ženské kriminality a justičních systémů obou zemí pak umožnila přiblížit nevšední obraz britské a rakousko-uherské, respektive československé trestní jurisdikce. Pozornost byla věnována skupinám zločinů a přestupků i konkrétním projevům delikventního chování jako například vražda, infanticida, krádež, tuláctví a žebráctví, ženská homosexualita, incest, potraty a nezákonné jednání související s prostitucí. V provázanosti na zvolená témata výzkumu nezůstalo opomenuto ani dobové vnímání sexuality a tělesnosti a jejich bezprostřední kontinuita s etickými a mravními delikty a celospolečensky tabuizovanými tématy.
Abstract in different language: The criminality of fair sex represents a very specific topic in women's history. Research in this area, through detailed exploration and, last but not least, reconstruction of specific crimes committed between 1900 and 1930 in Great Britain and the Czech Lands, provided insight into the facts of selected cases and an analysis of the nature of female illegal activity through the presented dissertation thesis. The comparison of women's criminality and the judicial systems of both countries made it possible to approach the unusual image of the British, Austro-Hungarian and Czechoslovak criminal jurisdictions. Attention was paid to groups of crimes and offenses as well as to specific manifestations of delinquent behavior such as murder, infanticide, larceny, vagrancy and begging, female homosexuality, incest, abortion and prostitution-related illicit behavior. The perception of sexuality and corporeality and their immediate continuity with ethical and moral offenses and socially taboo topics were also not neglected in connection with the selected research topics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zeny na okraji spolecnosti v ceskych zemich a Velke Britanii v letech 1900-1930 - komparativni studie (DP) - Kratochvilova Martina.pdfPlný text práce3,09 MBAdobe PDFView/Open
Posudek Moravkova.pdfPosudek vedoucího práce596,24 kBAdobe PDFView/Open
Posudek Lenderova.pdfPosudek oponenta práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce546,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39525

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.