Název: Optimalizace chodu konvenčních numerických metod pro řešení chodu soustavy
Další názvy: Numerical Optimization of Conventional Load Flow Techniques
Autoři: Vyhnal, Marek
Vedoucí práce/školitel: Veleba, Jan
Oponent: Síťař, Vladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3954
Klíčová slova: přenosová soustava;admitanční matice;typy uzlů;Gauss-Seidelova metoda;Newton-Raphsonova metoda;akcelerace G-S metody;stabilizace N-R metody;over-relaxation metoda;fast-decoupled metoda;DC load flow metoda;one-shot G-S metoda;state update truncation metoda
Klíčová slova v dalším jazyce: transmission system;admittance matrix;bus types;Gauss-Seidel method;Newton-Raphson method;accelerations of Gauss-Seidel method;stabilization of Newton-Raphson method;over-relaxation method;fast-decoupled method;DC load flow method;one-shot G-S method;state update truncation method
Abstrakt: Práce se zabývá řešením chodu elektrizační soustavy v ustáleném stavu. Popisuje a dále optimalizuje konvenční numerické metody pro řešení chodu soustavy, jako jsou Gauss-Seidelova a Newton-Raphsonova metoda. Optimalizace se týká upravení fundamentálního algoritmu G-S a N-R metody. U G-S metody toto upravení spočívá v použití akceleračního a retardačního koeficientu, který může být konstantní pro všechny uzly nebo může být pro každý uzel odlišný a proměnný v každé iteraci. U metody N-R se lze setkat se dvěma typy stabilizace ? zpřesnění startovních hodnot fázorů napětí (pomocí metody G-S, F-D či DC Load Flow) nebo užití koeficientu při aktualizaci fázorů napětí na konci každé iterace. Cílem této práce je nalézt co nejlepší techniku pro akceleraci G-S metody a stabilizaci N-R metody. Testování jednotlivých akceleračních a stabilizačních technik (čerpaných z literatury nebo vytvořených autorem) probíhá na širokém spektru elektrizačních soustav.
Abstrakt v dalším jazyce: The study deals with the steady-state solution of the electric power system. It describes and optimizes conventional load flow techniques such as Gauss-Seidel and Newton-Raphson method. The optimization is based on modifications of the fundamental algorithm of G-S and N-R method. The G-S is modified using acceleration and retardation coefficient which can be constant for all nodes or may be different for each node and iteration. Two main methods exist for stabilization of N-R process - more accurate starting values of complex voltage (using G-S, Fast-Decoupled or DC Load Flow) or using the coefficient in updating complex voltages at the end of current iteration. The aim of this master thesis is to find the best technique for the acceleration of G-S method and the stabilization of N-R method. Testing of individual acceleration and stabilization techniques (taken from the literature or created by the author) is performed on a broad range of electric power systems available.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Marek Vyhnal_final.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047250_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce428,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047250_oponent.pdfPosudek oponenta práce336,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047250_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce195,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3954

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.