Název: Ovlivňování sítí vn přenosem poruch ze sítí vvn
Další názvy: Influence of HV networks due to faults transmission from VHV networks
Autoři: Soušek, Vlastimil
Vedoucí práce/školitel: Noháčová, Lucie
Oponent: Noháč, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3957
Klíčová slova: elektrizační soustava;elektrický zkrat;metoda souměrných složek;transformátor;omezovače přepětí;zemní lana;zhášecí tlumivka;přepětí
Klíčová slova v dalším jazyce: electrical power network;electrical short-circuit;method of fortescue;transformer;delimiters of overvoltage;earthy ropes;peterson inductor;overvoltage
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na výpočty napěťových a proudových poměr v sítích vvn a vn při jednofázových a vícefázových příčných poruchách vzniklých v sítích vvn. Jednotlivé stavy jsou zhodnoceny, graficky zpracovány a jsou navrženy opatření na omezení vzniku poruch a na omezení vlivu přenosu poruch ze sítí vvn na sítě vn.
Abstrakt v dalším jazyce: This master´s thesis Influence of HV Networks Due to Faults Transmission from VHV Networks is focused on calculations of voltage and current ratios in VHV and HV networks during one-phase and multiple-phase short-circuit faults. Individual states are evaluated, graphically processed and there are suggestions for precautions for limitation of formation of the faults and limitation of the influence of faults transmission from VHV networks to HV networks.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ovlivnovani siti vn prenosem poruch ze siti vvn.pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047253_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce442,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047253_oponent.pdfPosudek oponenta práce410,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047253_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce137,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3957

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.