Title: Ovlivňování sítí vn přenosem poruch ze sítí vvn
Other Titles: Influence of HV networks due to faults transmission from VHV networks
Authors: Soušek, Vlastimil
Advisor: Noháčová, Lucie
Referee: Noháč, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3957
Keywords: elektrizační soustava;elektrický zkrat;metoda souměrných složek;transformátor;omezovače přepětí;zemní lana;zhášecí tlumivka;přepětí
Keywords in different language: electrical power network;electrical short-circuit;method of fortescue;transformer;delimiters of overvoltage;earthy ropes;peterson inductor;overvoltage
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na výpočty napěťových a proudových poměr v sítích vvn a vn při jednofázových a vícefázových příčných poruchách vzniklých v sítích vvn. Jednotlivé stavy jsou zhodnoceny, graficky zpracovány a jsou navrženy opatření na omezení vzniku poruch a na omezení vlivu přenosu poruch ze sítí vvn na sítě vn.
Abstract in different language: This master´s thesis Influence of HV Networks Due to Faults Transmission from VHV Networks is focused on calculations of voltage and current ratios in VHV and HV networks during one-phase and multiple-phase short-circuit faults. Individual states are evaluated, graphically processed and there are suggestions for precautions for limitation of formation of the faults and limitation of the influence of faults transmission from VHV networks to HV networks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ovlivnovani siti vn prenosem poruch ze siti vvn.pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFView/Open
047253_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce442,27 kBAdobe PDFView/Open
047253_oponent.pdfPosudek oponenta práce410,94 kBAdobe PDFView/Open
047253_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce137,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3957

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.