Název: Palivové cykly reaktorů 3. a 3+ generace pro NJZ
Další názvy: Fuel cycles for generation 3. and 3+. of Nuclear Power plant
Autoři: Habaj, Elemír
Vedoucí práce/školitel: Jiřičková, Jana
Oponent: Piterka, Luboš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3958
Klíčová slova: palivový cyklus;jaderná elektrárna;jaderný reaktor;uran;obohacování;jaderné palivo;palivový soubor;mezisklad;trvalé úložiště;přepracování;transmutace;nové jaderné zdroje
Klíčová slova v dalším jazyce: fuel cycle;nuclear power plant;nuclear reactor;uranium;enriched;nuclear fuel;fuel assembli;in - process store;permanent dumping ground;reprocessing;transmutation;new nuclear sources
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na palivový cyklus jaderné elektrárny. První část popisuje jak vypadá jaderné palivo. Druhá část stručně popisuje celý palivový cyklus. Další dvě části podrobněji rozebírají zadní část palivového cyklu. Jedná se o skladování a další využití vyhořelého jaderného paliva. Poslední část je věnována novým jaderným zdrojům uvažovaným pro výstavbu v ČR. Je zde provedeno technicko - ekonomické zhodnocení palivového cyklu všech tří projektů.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on fuel cycle for nuclear power plant. The first part describes what does looks like nuclear fuel. The second part briefly describes whole fuel cycle. Next two parts in more detail describes a back - end of the fuel cycle. Acts about storage and next usage burnt out of the nuclear fuel. The last part is devoted to a new nuclear sources in view for build - up in Czech Republic. There is performed technical and economical evaluatinon of the fuel cycle of all three projects.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Palivove_cykly_reaktoru_3._a_3+_generace_pro_NJZ.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047254_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce297 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047254_oponent.pdfPosudek oponenta práce346,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047254_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce157,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3958

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.