Title: Vícenásobná zemní spojení v sítích 22 kV
Other Titles: Multi Erd Short Circuit in Network 22 kV
Authors: Mottl, Tomáš
Advisor: Mühlbacher, Jan
Referee: Noháčová, Lucie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3962
Keywords: zemní spojení;distribuční soustava;Petersenova tlumivka;elektrické ochrany
Keywords in different language: earth fault;distribution network;Petersen coil;electrical protections
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá zemním spojením v síti 22 kV. Práce je rozdělena do tří hlavních částí: Výpočet zemních spojení v dvou paprskové síti 22 kV ve dvou různých fázích, posouzení vlivu zemního spojení na chod sítě a na návrh optimalizace ochran sítě. První část obsahuje základní vlastnosti distribuční sítě (napěťové úrovně, způsoby zapojení uzlu transformátoru, atd.), určení parametrů sítě 22 kV, výpočet průběhu napětí a proudů při zemním spojení v programu DYNAST a také informace o tomto programu. Výpočet je proveden na teoretické síti 22 kV a na reálné síti, která vede z transformátoru v Miroticích. Druhá část diplomové práce se zabývá posouzením vlivu zemního spojení na průběh napětí a proudů v těchto dvou sítích. Třetí část se zaměřuje na návrh optimalizace ochran sítě a jsou zde uvedeny ochrany používané v síti 22 kV. Součástí této diplomové práce jsou také obrazové přílohy zobrazující náhradní schémata zkoumaných sítí a také výsledné průběhy proudů a napětí při zemním spojení.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with earth faults in a network of 22 kV. The work is divided into three main parts: The calculation of the earth faults in the two radial 22 kV network in two different phases, assess the impact of earth fault on the operation of network and the design of optimization of the network protection. The first part of this thesis includes the basic features of the distribution network (voltage levels, the ways of the transformer node involvement, etc.), determininig of the parameters of 22 kV network, calculating of the voltage and earth fault currents in the program DYNAST and also any information about this program. The calculation is done on the theoretical 22 kV network and the real network which leads from the transformer in Mirotice. The second part of this thesis deals with the assessment of the impact of fault on the voltage and currents in these two networks. The third part is focused on the design of the optimization of the network protection and here there are introduced protections used in the 22 kV network. This diploma thesis also includes image attachments displaying replacement schemes of the researched networks as well as the resulting waveforms of the current and voltage during the earth fault.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Tomas Mottl.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
047259_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,74 kBAdobe PDFView/Open
047259_oponent.pdfPosudek oponenta práce408,26 kBAdobe PDFView/Open
047259_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce183,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3962

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.