Název: Stanovení tepelných ztrát pasivního domu prostřednictvím termokamery
Další názvy: Determination of thermal losses of passive house through thermo camera
Autoři: Růžková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Škorpil, Jan
Oponent: Kožený, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3979
Klíčová slova: Pasivní dům;tepelné ztráty;izolace;tepelný most;vzduchotěsnost;větrání;rekuperace;zemní výměník;termokamera
Klíčová slova v dalším jazyce: Passive house;thermal losses;insulation;thermal bridges;air-proofness;ventilation;recuperation;ground heat exchanger;thermal camera
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku tepelných ztrát pasivního domu. Cílem této práce je popsat vlastnosti pasivního domu s vlivem na tepelné ztráty. Analyzovat tepelné ztráty prostupem a větráním. Navrhnout metodiku stanovení tepelných ztrát a provést měření tepelných ztrát pasivního domu prostřednictvím termokamery. Vyhodnotit tepelné ztráty, a to jak výpočtem, tak počítačovým programem, a navrhnout opatření k jejich snížení.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis is focused on thermal losses of passive house. The aim of this study is to describe the properties of passive house due to thermal losses. Next aim is to analyze the thermal losses by transmission and ventilation. Design methodology for determination of the thermal losses and measure the thermal losses of passive house by thermo camera. Evaluate the thermal losses, both calculations and computer program, and to propose arrangements to reduce them.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Ruzkova Marketa E10N0095P.pdfPlný text práce8,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047493_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce293,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047493_oponent.pdfPosudek oponenta práce353,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047493_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce140,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3979

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.