Title: Využívání nástrojů mobilního marketingu u cestovních kanceláří v ČR
Other Titles: Chosen mobile marketing tools of tour operators
Authors: Hommerová, Dita
Fiala, Michal
Citation: HOMMEROVÁ, D., FIALA, M. Využívání nástrojů mobilního marketingu u cestovních kanceláří v ČR. Trendy v podnikání, 2020, roč. 10, č. 1, s. 4-20. ISSN 1805-0603.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/39879
ISSN: 1805-0603
Keywords: Mobilní marketing;nástroje;cestovní kanceláře
Keywords in different language: Mobil marketing;tools;tour operators
Abstract: Příspěvek pojednává o potenciálu využití mobilního marketingu a jeho nástrojů u touroperátorů v České republice. Cílem této práce bylo seznámit se s moderními nástroji mobilního marketingu a analyzovat současný stav využití tohoto typu marketingu na úrovni touroperátorů v České republice. Hlavním nástrojem pro zjištění tohoto stavu byl průzkum sdílený s vybranými cestovními kancelářemi. Tento průzkum byl zaměřen na identifikaci nástrojů používaných cestovními kancelářemi, pro jaké cíle byly tyto nástroje použity a s jakými výsledky. Druhým krokem průzkumu byla analýza aktuálního stavu optimalizace webových stránek jednotlivých cestovních kanceláří pomocí online nástroje od Google. Cílem tohoto kroku bylo zjistit, které cestovní kanceláře mají web vhodný pro mobilní zařízení a jaký typ optimalizace používají.
Abstract in different language: This paper deals with the potential for use of mobile marketing and its instruments at tour operators in the Czech Republic. The aim of this work was to become familiar with the modern instruments of mobile marketing and analyze the current state of usage of this type of marketing on the level of tour operators in the Czech Republic. The main tool for finding out this state was a survey shared with selected tour operators. This survey was aimed at identifying the tools used by tour operators, for which objectives were these tools used and with which resultes. The second step of the survey consisted of analyzing the current state of website optimization of individual travel agencies with the online tool from Google. The goal of this step was to find out which tour operators have a mobile-friendly website and what type of optimization are they using.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KMO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
SCN_0004.pdf15,01 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39879

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD