Title: Podnikatelský plán cukrárny
Other Titles: Confectionery business plan
Authors: Gushcharina, Kristina
Advisor: Martinovský Václav, Ing.
Referee: Taušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40008
Keywords: podnikatelský plán;založení podniku;strategická analýza;analýza rizik;právní forma podniku;cukrárna
Keywords in different language: business plan;starting a business;strategic analysis;risk analysis;legal forms of business;confectionery
Abstract: Bakalářská práce je zaměřená na vytvoření podnikatelského plánu pro nově vznikající podnik Cioccolato cukrárna, s.r.o., který se bude nacházet ve městě Plzeň. V první částí jsou popsány základní teoretické informace týkající se podnikání, založení podniku a právních forem podnikání. Dále jsou popsány všechny nezbytné části podnikatelského plánu, které jsou podrobně rozebrány a aplikovány na konkrétní podnik v praktické části této práce. Dále praktická část obsahuje finanční plán, ve kterém jsou rozepsány počáteční investice, bod zvratu, plánovaný výkaz zisku a ztrát dle třech variant. Nechybí tam i analýza rizik. Závěrem této práce je celkové zhodnocení podnikatelského plánu, které určuje, zda je tento záměr reálný.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on creating a business plan for the newly established company Ciocolato cukrárna, s.r.o., which will be located in the city of Pilsen. The first part describes the basic theoretical information concerning business, business establishment and legal forms of business. Further are described all the necessary parts of the business plan, which are analyzed in detail and applied to a specific company in the practical part of this work. Furthermore, the practical part contains a financial plan, which describes the initial investment, break-even point, planned profit and loss statement according to three variants. There is also a risk analysis. The conclusion of this work is an overall evaluation of the business plan, which determines whether this intention is realistic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kristina Gushcharina.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
Gushcharina_Kristina_o.pdfPosudek oponenta práce226,31 kBAdobe PDFView/Open
Gushcharina_Kristina_v.pdfPosudek vedoucího práce220,05 kBAdobe PDFView/Open
Gushcharina - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce39,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40008

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.