Title: Hodnocení projektu
Other Titles: Project Evaluation
Authors: Vondrová, Lenka
Advisor: Svoboda Jaroslav, Ing.
Referee: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40050
Keywords: hodnocení projektu;projekt;projektové řízení;metoda řízení dosažené hodnoty projektu metodou evm
Keywords in different language: project evaluation;project;project management;method of the achieved value of the project by the evm method.
Abstract: Předložená práce je zaměřena na hodnocení projektu. Jejím hlavním cílem je zhodnocení vybraného projektu dle hledisek času a financí. Bakalářská práce byla zpracována ve společnosti ABC pack, s.r.o., která realizovala vybraný projekt, kterým bylo pořízení nového stroje. V teoretické části jsou obsaženy teoretické pojmy z oblasti řízení projektů. V části praktické je popsána uvedená společnost, vybraný projekt a jeho postup realizace. Dále je zde provedeno zhodnocení projektu pomocí metody řízení dosažené hodnoty a návratnosti investic, jehož výstupy byly shrnuty v závěru této práce.
Abstract in different language: The presented work is focused on project evaluation. Its main goal is to evaluate the selected project in terms of time and finances. The bachelor's thesis was processed in the company ABC pack, s.r.o., which implemented a selected project, which was the acquisition of a new machine. The theoretical part contains theoretical concepts in the field of project management. The practical part describes the company, the selected project and its implementation process. Furthermore, there is an evaluation of the project using the method of managing the achieved value and return on investment, the outputs of which were summarized at the end of this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Vondrova_Lenka_K17B0397P.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFView/Open
Vondrova_Lenka_O.pdfPosudek oponenta práce221,7 kBAdobe PDFView/Open
Lenka Vondrova _Posudek vedouiho prace 2020_hodnoceni projektu_I.pdfPosudek vedoucího práce228,06 kBAdobe PDFView/Open
Vondrova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce50,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40050

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.