Title: Elektromagnetická kompatibilita DC/DC měničů
Other Titles: Electromagnetic compatibility of DC/DC converters
Authors: Blažek, Jan
Advisor: Kubík, Zdeněk
Referee: Skála, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4010
Keywords: elektromagnetická kompatibilita;EMC;stejnosměrný měnič;odrušovací filtry
Keywords in different language: electromagnetic compatibility;EMC;DC/DC converter;RFI filters
Abstract: Práce se zabývá vlivy elektromagnetického přizpůsobení spínaných stejnosměrných měničů napětí na velikost elektromagnetického rušení šířeného po vedení. Zaobírá se především možnostmi potlačí vzniklého rušení a předkládá přehled norem platných v této oblasti. Měření bylo prováděno pomocí tzv. "umělé sítě", kdy byly mezi zkoušený měnič a umělou napájecí síť vkládány různé odrušovací filtry. Naměřené výsledky jsou následně porovnány s mezemi stanovenými normou a zhodnocen účinek změn jednotlivých součástek ve filtru na produkované rušení.
Abstract in different language: The thesis deals with the effects of electromagnetic compatibility switched DC/DC voltage converters on the size of electromagnetic disturbances by conduit. It mainly deals with the possibilities arising suppress disturbance and provides an overview of standards applicable in this area. The measurements were performed using the so-called "artificial network" when they were inserted between the tested converter and the artificial network different suppression filters. The measured results are then compared with the limits set out standard and evaluated the effect of changes individual components in the filter by the produced disturbance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka_prace_Jan_Blazek_2012.pdfPlný text práce5,19 MBAdobe PDFView/Open
047191_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce376,35 kBAdobe PDFView/Open
047191_oponent.pdfPosudek oponenta práce398,1 kBAdobe PDFView/Open
047191_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce130,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4010

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.