Název: Elektromagnetická kompatibilita DC/DC měničů
Další názvy: Electromagnetic compatibility of DC/DC converters
Autoři: Blažek, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kubík, Zdeněk
Oponent: Skála, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4010
Klíčová slova: elektromagnetická kompatibilita;EMC;stejnosměrný měnič;odrušovací filtry
Klíčová slova v dalším jazyce: electromagnetic compatibility;EMC;DC/DC converter;RFI filters
Abstrakt: Práce se zabývá vlivy elektromagnetického přizpůsobení spínaných stejnosměrných měničů napětí na velikost elektromagnetického rušení šířeného po vedení. Zaobírá se především možnostmi potlačí vzniklého rušení a předkládá přehled norem platných v této oblasti. Měření bylo prováděno pomocí tzv. "umělé sítě", kdy byly mezi zkoušený měnič a umělou napájecí síť vkládány různé odrušovací filtry. Naměřené výsledky jsou následně porovnány s mezemi stanovenými normou a zhodnocen účinek změn jednotlivých součástek ve filtru na produkované rušení.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the effects of electromagnetic compatibility switched DC/DC voltage converters on the size of electromagnetic disturbances by conduit. It mainly deals with the possibilities arising suppress disturbance and provides an overview of standards applicable in this area. The measurements were performed using the so-called "artificial network" when they were inserted between the tested converter and the artificial network different suppression filters. The measured results are then compared with the limits set out standard and evaluated the effect of changes individual components in the filter by the produced disturbance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka_prace_Jan_Blazek_2012.pdfPlný text práce5,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047191_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce376,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047191_oponent.pdfPosudek oponenta práce398,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047191_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce130,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4010

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.