Title: Analýza využívání sociálních médií marketingové komunikace vybraných organizaci
Other Titles: Analysis of the use of social media marketing communication of selected organization
Authors: Beranová, Barbora
Advisor: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40114
Keywords: sociální média;internet;marketingová komunikace;fotbalové kluby
Keywords in different language: social media;internet;marketing communication;football clubs
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou využití sociálních médií v marketingové komunikaci vybraných organizací. Pro tuto práci byly k pozorování vybrány fotbalové kluby. Cílem práce je zjistit, jak si vybrané organizace vedou na vybraných sociálních platformách, tuto komunikaci nadále zhodnotit a navrhnout doporučení pro jednotlivé organizace a sestavit obecné rady pro komunikaci na vybraných sociálních médiích. Práce se skládá ze dvou částí, a to z teoretické a praktické. V teoretické části je čtenář seznámen s internetovým marketingem a jeho trendy. Pro potřebu vysvětlení marketingové komunikace a komunikačního mixu je vysvětlen marketingový mix, jehož je komunikace součástí. Stěžejní kapitolou je kapitola týkající se problematiky sociálních médií, kde jsou sociální média definována a klasifikována. V třetí kapitole jsou rozebírána jednotlivá sociální média a jejich marketingové využití. V praktické části jsou představeny vybrané organizace, kterými jsou fotbalové kluby. Následně jsou tyto kluby analyzovány a porovnány mezi sebou. Výsledkem práce je návrh zlepšení komunikace pro jednotlivé kluby a podání obecných rad pro zlepšení komunikace na vybraných sociálních médiích, konkrétně Facebooku, Instagramu, Twitteru a YouTube.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the analysis of the use of social media marketing communication of selected organizations. For this thesis, there were chosen football clubs. The thesis aims is to find out how selected organizations perform on selected social platforms, this further evaluate this communication and to propose recommendations for individual organizations and compile general advice for communication on selected social media. The thesis consists of two parts, theoretical and practical. In the theoretical part, the reader is acquainted with internet marketing and its trends. To explain the marketing communication and the communication mix, the marketing mix of which the communication is a part is explained. The main chapter is the chapter on social media, where social media are defined and classified. The third chapter shows off each social media and its marketing use. The practical part presents selected organizations, which are football clubs. Subsequently, these clubs are analyzed and compared with each other. The result of the thesis is a proposal to improve communication fot individual clubs and the submission of general advice to improve communication on selected social media such as Facebook, Instagram, Twitter and Youtube.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Beranova_Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Beranova_Barbora_v.pdfPosudek vedoucího práce225,44 kBAdobe PDFView/Open
Beranova_Barbora_o.pdfPosudek oponenta práce224,15 kBAdobe PDFView/Open
Beranova_p.pdfPrůběh obhajoby práce42,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40114

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.