Title: Logistika vybrané firmy
Other Titles: Logistics of selected company
Authors: Treglerová, Barbora
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Chlopčík Tomáš, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40161
Keywords: logistika;odběratelé;dodavatelé;materiálové a informační toky;balení;skladování;doprava
Keywords in different language: logistics;customers;suppliers;material and information flows;package;stocking;transport
Abstract: Bakalářská práce analyzuje logistiku vybrané firmy ANEXIA s. r. o., což je nákladní doprava, spedice a skladování. První část práce se nachází teorie, která se zabývá pojmy a poznatky z odborné literatury. K napsání bakalářské práce byly využity informace od majitele firmy, odborná literatura a vlastní zkušenost. Druhá část popisuje základní informace o společnosti Anexia a její historii. Další část dále zmiňuje skladování výrobků a sklady, ve kterých se skladují. Následující oddíl se zabývá balením a manipulačními jednotkami a zařízeními, které se využívají ve firmě. Další kapitola se věnuje dopravě a přepravě zboží nákladním automobilem. Zaměřuje se také na odběratele a dodavatele společnosti Anexia, materiálové a informační toky ve firmě, pohyb dokladů během dodávky zboží či výrobků. V závěru práce je popsán výhled společnosti do budoucna.
Abstract in different language: The bachelor thesis analyzes the logistics of a selected company ANEXIA s. r. o., that is haulage, forwarding and stocking. The first part of the thesis is a theory that contains concepts and opinions from the professional literature. Information from the owner of the company, professional literature and own experience were used to write the bachelor's thesis. Information from the owner of the company, professional literature and own experience were used to write the bachelor thesis. The second part describes basic information about Anexia and its history. The next part also mentions the storage of products and the warehouses in which they are stored. The following section deals with packaging and handling units and equipment used in the company. The next chapter deals with the transport and transportation of goods by truck. It also focuses on customers and suppliers of Anexia, material and information flows in the company, the movement of documents during the delivery of goods or products. At the end of the work, the company's outlook for the future is described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Logistika vybrane firmy Treglerova Barbora.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFView/Open
Treglerova_Barbora_v.pdfPosudek vedoucího práce158,3 kBAdobe PDFView/Open
Treglerova_Barbora_o.pdfPosudek oponenta práce128,1 kBAdobe PDFView/Open
Treglerova_p.pdfPrůběh obhajoby práce43,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40161

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.