Title: Uplatnění technologií používaných v bankovnictví vybraným segmentem zákazníků
Authors: Tůmová, Tereza
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Vildová Eliška, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40163
Keywords: marketing;segmentace;bankovní sektor;marketingová komunikace;konkurence;technologie v bankovnictví;marketingový výzkum;očekávání;trendy v bankovnictví
Keywords in different language: marketing;segmentation;banking sector;marketing communication;competition;technologies in banking;marketing research;expectation;trends in banking
Abstract: Práce je zaměřena na analýzu využívání nových trendů v oblasti technologií na českém bankovním trhu. První část práce je založena na teoretickém základu. Obecně popisuje úlohu marketingu v řízení firem, definuje základní principy pro segmentaci trhu a marketingový výzkum. Teoretická východiska práce jsou dále rozšířena o popis bankovního sektoru a jeho okolí a specifika marketingu ve finančních službách. Druhá, praktická část, obsahuje dotazníkové šetření zaměřené na zjišťování preferencí vybraného segmentu zákazníků v oblasti technologií a komunikace v bankovnictví. Obsahem práce je rovněž vlastní výzkum týkající se ověřování nabízeného rozsahu technologií a kvality komunikace u zvolených bank. Výsledky jednotlivých analýz slouží ke zhodnocení aktivit zkoumaných finančních společností, zda naplňují očekávání vybrané skupiny klientů. Součástí závěrečných shrnutí jsou rovněž návrhy pro nasazení vhodných technologických funkčností a doporučení pro oblast marketingové komunikace.
Abstract in different language: The paper is focused on an analysis of using new trends the area of technologies in the Czech banking market. The first part of the paper is based on the theoretical basis. Generally it describes the role of the marketing in company management, defines the basic principles for market segmentation, and marketing research. Theoretical paper grounds are extended by a description of a banking sector and its environment, and specifics of marketing in financial services. The second, practical part, involves the questionnaire survey focused on finding the preferences of the chosen segment of clients in the area of technologies and communication in banking. The paper also includes the provided research focusing on verification of the offered range of technologies and communication quality at the chosen banks. The results of individual analysis serves for evaluation of activities of the financial companies under research, whether they fulfil the expectations of the chosen group of clients. A part of final conclusions are, as well, proposals for employment of suitable technological functionalities, and recommendations for the area of communication.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereza Tumova - K17B0339P - bakalarska prace.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
Tumova_Tereza_v.pdfPosudek vedoucího práce229,17 kBAdobe PDFView/Open
Tumova_Tereza_o.pdfPosudek oponenta práce225,49 kBAdobe PDFView/Open
Tumova_p.pdfPrůběh obhajoby práce65,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40163

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.