Title: Vzdělávání a rozvoj pracovníků v podniku jako konkurenční výhoda
Other Titles: Training and development of the company employees as a competitive advantage
Authors: Brecklová, Jana
Advisor: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40220
Keywords: lidské zdroje;konkurenční výhoda;vzdělávání a rozvoj;kurzy;výzkumné šetření
Keywords in different language: human resources;competitive advantage;training and development;courses;research
Abstract: Tématem předkládané diplomové práce je Vzdělávání a rozvoj pracovníků v podniku jako konkurenční výhoda. Téma bylo zvoleno na základě potřeby podniku zjistit pohledy a názory zaměstnanců na současný stav vzdělávání a rozvoje ve společnosti. Nejprve byl zpracován teoretický vstup ke zvolenému tématu, který sloužil jako podklad k vypracování části praktické. V praktické části byl podrobně popsán proces vzdělávání a rozvoje pracovníků ve vybraném podniku. Aby bylo možné zjistit pohledy a názory zaměstnanců na současný stav vzdělávání a rozvoje ve společnosti, bylo uskutečněno výzkumné šetření. Výzkumné šetření probíhalo prostřednictvím strukturovaného dotazníku. Ze získaných dat vyplynulo, že současný stav vzdělávání a rozvoje pracovníků ve společnosti Doosan Škoda Power s.r.o. není zcela ideální, avšak zaměstnanci jej vnímají spíše pozitivně. Navrhovaná opatření a doporučení by mohla vést ke zlepšení současného stavu vzdělávání a rozvoje pracovníků v podniku.
Abstract in different language: The topic of the submitted Diploma thesis is "Training and development of the company employees as a competitive advantage". The subject was chosen based on the company's need to ascertain the views and opinions of the employees on the current status of training and development in the company. First, a theoretical input to the selected topic was elaborated, which was used as a basis for the practical part. Second, the practical part described in detail the process of training and development of employees in the selected company. In order to explain the views and opinions of the employees on the current status of training and development in the company, a research survey was conducted. The research was carried out by means of a structured questionnaire. The obtained data showed that the current status of training and development of the employees at Doosan Škoda Power ltd. is not entirely ideal, but employees perceive it rather positively. The proposed measures and recommendations may lead to an improvement in the current status of training and development of the company employees.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Brecklova.pdfPlný text práce2,71 MBAdobe PDFView/Open
Brecklova_Jana_v.pdfPosudek vedoucího práce359,58 kBAdobe PDFView/Open
Brecklova_Jana_o.pdfPosudek oponenta práce227,62 kBAdobe PDFView/Open
Brecklova_p.pdfPrůběh obhajoby práce111,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40220

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.