Title: Komunikační a marketingový plán vybraného kulturního zařízení
Other Titles: Communication and marketing plan of the selected cultural facility
Authors: Burianová, Barbora
Advisor: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40221
Keywords: marketing;komunikační plán;marketingový mix v kultuře;soukromé divadlo;divadlo pluto
Keywords in different language: marketing;communication plan;marketing mix in culture;private theater;theater pluto
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na zpracování komunikačního a marketingového plánu jediného soukromého divadla komedie v Plzni, Divadla PLUTO. Z důvodu velikosti subjektu byly oba plány spojeny v jeden. Hlavním cílem diplomové práce je sestavit komunikační plán pro nadcházející divadelní sezónu 2020/2021, který bude finančně nenáročný a přiblíží divadlo k jeho strategickému cíli, tedy stát se do roku 2023 jedničkou mezi soukromými scénami komedie. Diplomová práce je podložena teoretickými poznatky české i zahraniční literatury spojenými s oblastí komunikačního plánu. Na teoretickou část navazuje praktická část, která se již soustřeďuje na samotnou tvorbu komunikačního plánu. Ten vychází ze situační analýzy, jejíž součástí je i dotazníkové šetření a pozorování v divadle, a na jejímž základě jsou následně vytvořeny komunikační cíle. K jednotlivým cílům jsou poté vytvořena sdělení, rozpočet, vybrány komunikační nástroje, sestaven časový plán, způsob realizace a na závěr zhodnocení kampaně.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the elaboration of the communication and marketing plan of the only private comedy theater in Pilsen, Theater PLUTO. Due to the size of the subject, the two plans were merged into one. The main goal of the diploma thesis is to compile a communication plan for the upcoming theater season 2020/2021, which will be financially inexpensive and will bring the theater closer to its strategic goal, i.e. to become number one among the private scenes of comedy by 2023. The diploma thesis is based on theoretical knowledge of Czech and foreign literature associated with the field of communication plan. The theoretical part is followed by a practical part, which focuses on the creation of the communication plan. It is based on a situation analysis, which also includes a questionnaire survey and observation in the theater, and on the basis of which communication goals are subsequently created. Communication messages, budgets, communication tools are selected for individual goals, a timetable is drawn up, implementation and, finally, an evaluation of the campaign.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Burianova.pdfPlný text práce3,88 MBAdobe PDFView/Open
Burianova_Barbora_v.pdfPosudek vedoucího práce222,31 kBAdobe PDFView/Open
Burianova_Barbora_o.pdfPosudek oponenta práce166,3 kBAdobe PDFView/Open
Burianova_Barbora_p.pdfPrůběh obhajoby práce80,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40221

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.