Title: Marketingová komunikace vybraných obchodů s online prodejem na trhu B2C
Other Titles: Marketing communication of selected shops with online sales on the B2C market
Authors: Beneš, Jiří
Advisor: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Referee: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40228
Keywords: marketing;marketingová komunikace;komunikační mix;elektronické obchodování;internetová reklama;sociální sítě
Keywords in different language: marketing;marketing communication;communication mix;electronic commerce;internet advertising;social network
Abstract: Cílem této diplomové práce je zhodnotit marketingovou komunikaci vybraných obchodů s online prodejem na trhu B2C a na základě zjištěných poznatků navrhnout doporučení pro další praxi. Sledovanými obchody se staly IKEA, XXXLutz a Sconto Nábytek, které jsou zaměřené na prodej nábytku a bytových doplňků. Diplomová práce je rozdělená na teoretickou a empirickou část. Teoretickou částí tvoří tři hlavní kapitoly. První kapitola je zaměřena na definování základních termínů, druhá představuje úvod do problematiky elektronického obchodování, a to zejména na trhu B2C. Největší pozornost je v teoretické části práce zaměřena na třetí kapitolu, která zahrnuje vybrané nástroje marketingového mixu na internetu. Těžiště práce tvoří empirická část, která zahrnuje analýzu marketingové komunikace vybraných obchodů, porovnání a vyhodnocení poznatků a návrhy doporučení pro další praxi. Výstupem práce je podrobně zpracovaný přehled o aktuálních formách marketingové komunikace zkoumaných obchodů za období od srpna 2019 do března 2020, doplněný odborným hodnocením a doporučením pro další praxi.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to evaluate marketing communication of selected stores with online sales in the B2C market and subsequently propose recommendation for further practice based on the findings. The chosen stores were IKEA, XXXLutz and Sconto Nábytek, which are stores that sell furniture and home accessories. This thesis is divided into theoretical and empirical part. Theoretical part is divided into three main chapters. The first chapter is focused on defining key terms, the second gives an introduction into the topic of electronic commerce, especially in the B2C market. The greatest attention in the theoretical section is dedicated to the third chapter, which includes selected tools of the marketing mix on the internet. The core of the thesis is the empirical part, which includes analysis of marketing communication in the chosen stores, comparison and evaluation of results and suggestions of recommendations for further practice. The outcome of this thesis is a detailed overview of current forms of marketing communication of examined stores for the period from August 2019 to March 2020, supplemented with professional evaluation and recommendations for further practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jiri Benes DP Marketingova komunikace vybranych obchodu.pdfPlný text práce4,53 MBAdobe PDFView/Open
Benes_Jiri_v.pdfPosudek vedoucího práce161,15 kBAdobe PDFView/Open
Benes_Jiri_o.pdfPosudek oponenta práce229,86 kBAdobe PDFView/Open
Benes_p.pdfPrůběh obhajoby práce95,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40228

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.