Title: Strategie vybrané obchodní firmy
Other Titles: The business strategy of the selected company
Authors: Dobrá, Kateřina
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Štumpf Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40229
Keywords: strategie;marketingový mix 7p;spotřební družstvo
Keywords in different language: strategy;the 7ps marketing mix;consumer cooperative
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na strategii vybrané obchodní firmy. Teoretická část práce vymezuje problematiku strategického řízení a problematiku marketingového mixu maloobchodu. Empirická část práce obsahuje zhodnocení současné situace družstva na trhu. Na základě získaných dat je sestavena SWOT analýza, která prezentuje příležitosti a hrozby vnějšího prostředí, silné a slabé stránky. Empirická část práce obsahuje analýzu procesu nákupu a zásobování, zhodnocení současné marketingové aktivity. Na základě vybraných metod je stanovena strategie směřující k udržení postavení družstva na trhu. V závěru práce jsou formulovány návrhy a doporučení.
Abstract in different language: The submitted diploma thesis is focused on the strategy of a selected business company. The theoretical part of the thesis defines the issue of strategic management and the issue of retail marketing mix. The empirical part of the work contains an evaluation of the current situation of the cooperative on the market. Based on the obtained data, a SWOT analysis is compiled, which presents the opportunities and threats of the external environment, strengths and weaknesses. The empirical part of the work contains an analysis of the purchasing and supply process, evaluation of current marketing activities. Based on selected methods, a strategy is set to maintain the cooperative's position in the market. Proposals and recommendations are formulated at the end of the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Dobra_Katerina.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Dobra_Katerina_v.pdfPosudek vedoucího práce158,43 kBAdobe PDFView/Open
Dobra_Katerina_o.pdfPosudek oponenta práce120,12 kBAdobe PDFView/Open
Dobra_p.pdfPrůběh obhajoby práce30,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40229

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.