Title: Marketingový plán sportovního programu ZČU pod značkou Western Stars
Other Titles: The marketing plan of the Western Stars sports program of the University of West Bohemia
Authors: Härtelová, Nikol
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Vildová Eliška, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40232
Keywords: marketing;marketingový plán;sportovní program;události
Keywords in different language: marketing;marketing plan;sports programme;events
Abstract: Předložená práce je zaměřena na návrh marketingového plánu sportovního programu Western Stars. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Rešeršní část se zabývá základními pojmy marketingového plánování v oblasti sportu a dále člením sportu na území České republiky. Na teoretickou část navazuje praktická část. V úvodní části marketingového plánu je představen sportovní program. Dále je provedeno dotazníkové šetření. Následuje analýza vnitřního a vnějšího prostředí. Tyto faktory jsou podrobeny SWOT analýze a následně EFE a IFE matici. Výstupy ze situačních analýz jsou použity pro stanovení marketingových cílů, tržní segmentaci a marketingový mix. Na tomto základě jsou vytvořeny akční plány sportovního programu. Závěrečnou částí práce jsou návrhy, které vychází z marketingového plánu včetně rozpočtu, implementace a kontroly.
Abstract in different language: This work is focuses on the marketing plan of the sports program Western Stars. The work consists of a theoretical and a practical section. The research part deals with the basic terms of marketing planning in the field of sports and the division of sports in the Czech Republic. The theoretical part is followed by the practical part. The introductory part of the marketing plan introduces a sports program. Furthermore, a questionnaire survey was conducted. The analysis of internal and external environments follows. These factors are subjected to SWOT analysis followed by an EFE and IFE matrix. The outputs of situation analyzes are used to set marketing goals, market segmentation and marketing mix. On this basis, the action plans of the sports program are drawn up. The final part of the thesis contains suggestions based on the marketing plan, including the budget, implementation and control.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Nikol Hartelova.pdfPlný text práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
Hartelova_Nikol_v.pdfPosudek vedoucího práce228,65 kBAdobe PDFView/Open
Hartelova_Nikol_o.pdfPosudek oponenta práce232,07 kBAdobe PDFView/Open
Hartelova_Nikol_p.pdfPrůběh obhajoby práce68,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40232

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.