Title: Marketingová komunikace cestovních kanceláří v České republice
Other Titles: Marketing communication of travel agencies in the Czech Republic
Authors: Hartmanová, Lucie
Advisor: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Referee: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40233
Keywords: cestovní ruch;cestovní kanceláře;webové stránky;seo;marketingová komunikace
Keywords in different language: tourism;travel agencies;websites;seo;marketing communication
Abstract: Cílem diplomové práce je zhodnotit obsah a funkčnost webových stránek všech cestovních kanceláří působících v České republice, a to z pohledu jejich využívání jako nástroje marketingové komunikace. Dílčím cílem je na základě zjištěných poznatků formulovat doporučení pro další praxi. Práci tvoří teoretická a empirická část. První dvě kapitoly jsou zaměřené na problematiku marketingové komunikace a hlavních trendů v online komunikaci cestovních kanceláří. Třetí kapitola seznamuje s metodikou zpracování empirického výzkumu a uvádí kritéria, která byla použita pro hodnocení webových stránek cestovních kanceláří. Těžištěm práce je kapitola 4, která obsahuje analýzu webových stránek cestovních kanceláří provedenou podle vybraných hodnotících kritérií. Poslední kapitola obsahuje závěrečné návrhy a doporučení s cílem pomoci cestovním kancelářím vylepšit jejich webové stránky a přispět tak k jejich vyšší konkurenceschopnosti. Z hodnocení webových stránek vyplývá, kterým nástrojům cestovní kanceláře nevěnují pozornost a na základě toho byla navržena doporučení. Dále je z hodnocení patrné, které cestovní kanceláře splňují (alespoň zčásti) hodnotící kritéria a které cestovní kanceláře tato kritéria nesplňují.
Abstract in different language: The aim of the diploma thesis is to evaluate the content and functionality of the websites of all travel agencies operating in the Czech Republic, from the point of view of their use as a tool of marketing communication. The partial goal is to formulate recommendations for further practice based on the findings. The work consists of a theoretical and empirical part. The first two chapters are focused on the issue of marketing communication and the main trends in online communication of travel agencies. The third chapter introduces the methodology of empirical research and lists the criteria that were used to evaluate the websites of travel agencies. The focus of the diploma thesis is chapter 4, which contains an analysis of the websites of travel agencies performed according to selected evaluation criteria. The last chapter contains final proposals and recommendations to help travel agents improve their websites and make them more competitive. The evaluation of the websites shows which tools travel agencies do not pay attention to and based on these findings, recommendations have been made. Furthermore, the evaluation shows which travel agencies meet (at least in part) the evaluation criteria and which travel agencies do not meet these criteria.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Hartmanova FINAL_0.pdfPlný text práce4,08 MBAdobe PDFView/Open
Hartmanova_Lucie_v.pdfPosudek vedoucího práce165,87 kBAdobe PDFView/Open
Hartmanova_Lucie_o.pdfPosudek oponenta práce226,86 kBAdobe PDFView/Open
Hartmanova_Lucie_p.pdfPrůběh obhajoby práce85,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40233

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.