Title: Profil návštěvníka vybrané destinace cestovního ruchu
Other Titles: Visitor's profile of a chosen tourism destination
Authors: Kelešová, Miroslava
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Štumpf Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40235
Keywords: cestovní ruch;destinace;tržní segmentace;profil návštěvníka;analýza poptávky;karlovarský kraj
Keywords in different language: tourism;destination;market segmentation;visitor´s profile;demand analysis;karlovy vary region
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na sestavení profilu návštěvníka vybrané destinace. Cílem této práce je analyzovat poptávku na trhu cestovního ruchu ve zvolené destinaci s následným sestavením profilu návštěvníka destinace Karlovarský kraj a navržení zlepšujících opatření a doporučení pro subjekty cestovního ruchu působící v této destinaci. Nejprve je charakterizován cestovní ruch, jeho druhy a formy, dále jsou nadefinovány objekty a subjekty cestovního ruchu. Následně je vymezen trh cestovního ruchu tvořený nabídkou a poptávkou a poté je blíže přiblížena vybraná destinace Karlovarský kraj a atraktivity nacházející se na jejím území. Analýza poptávky probíhala na základě dotazníkového šetření. Celkový počet vybraných dotazníků od českých i zahraničních turistů je 591, z čehož zahraniční činí 60. Na základě výsledků této analýzy jsou navrhnuta zlepšující opatření a doporučení pro další rozvoj cestovního ruchu v destinaci.
Abstract in different language: The submitted master´s thesis is focused on compiling the profile of the visitor of the chosen destination. The aim of this work is to analyze the demand on the tourism market in the chosen destination with the subsequent compilation of the profile of the visitor to the destination Karlovy Vary Region and proposing improving measures and recommendations for tourism operators operating in this destination. First, tourism, its types and forms are characterized, then the objects and subjects of tourism are defined. Subsequently, the tourism market is defined, consisting of supply and demand, and then the chosen destination Karlovy Vary Region and the attractions located on its territory are closer to each other. The demand analysis was based on a quwstionnaire survey.The total number of selected questionnaires from Czech and foreign tourists is 591, of which 60 are foreign. Based on the results of this analysis, improving measures and recommendations for further development of tourism in the destination are proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Miroslava Kelesova - Diplomova prace.pdfPlný text práce4,23 MBAdobe PDFView/Open
Kelesova_Miroslava_v.pdfPosudek vedoucího práce222,16 kBAdobe PDFView/Open
Kelesova_Miroslava_o.pdfPosudek oponenta práce122,33 kBAdobe PDFView/Open
Kelesova_p.pdfPrůběh obhajoby práce35,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40235

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.