Title: Vliv společenské odpovědnosti na image podniku
Other Titles: The impact of Corporate Social Responsibility on company's image
Authors: Slabihoudová, Denisa
Advisor: Sadílek Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40248
Keywords: csr;společenská odpovědnost firem;tři pilíře csr;komunikace csr;metoda korp;těžební průmysl;severočeské doly a.s.
Keywords in different language: csr;corporate social responsibility;triple bottom line;csr communication;korp method;mining industry;severočeské doly a.s.
Abstract: Společenská odpovědnost zaujímá v těžebním průmyslu neodmyslitelně důležitou roli. Těžební společnosti mají značný dopad na své okolí, v němž působí svou činností, a tudíž jim mohou právě CSR aktivity pomoci v budování dobrého jména a celkové image. Diplomová práce je zaměřena na společenskou odpovědnost vybraného podniku, tedy Severočeské doly, a.s. Teoretická část práce objasňuje samotný pojem společenská odpovědnost firem, oblasti CSR, komunikaci CSR aktivit, hodnocení CSR a související pojmy. Stěžejní část diplomové práce je zaměřena na analýzu společensky odpovědného chování společnosti Severočeské doly, a.s. a podrobné zhodnocení CSR dle národní metody KORP. Po zhodnocení metodou KORP jsou autorkou navrhnuty náměty na zlepšení pro společnost. Poslední kapitola je věnována kvantitativnímu výzkumu a jeho výsledkům. V závěru práce jsou uvedeny návrhy a doporučení pro společnost Severočeské doly, a. s.
Abstract in different language: Corporate social responsibility plays an essential role in the mining industry. Mining industries have a significant impact on the environment in which they operate. However right implementation of CSR activities may help them build a good reputation and image. The diploma thesis is focused on the social responsibility in specific company - Severočeské doly, a.s. The theoretical part explains the concept of corporate social responsibility, areas, communication of CSR activities, CSR evaluation and related concepts. The main part of the diploma thesis is focused on the analysis of socially responsible behaviour of the company Severočeské doly, a. s. and detailed evaluation of CSR according to the national KORP method. After the evaluation by the KORP method, are suggest proposals and measures for improvement. The last chapter is dedicated to quantitative research and its results. At the end of the work, based on the quantitative research, measures are proposed to improve socially responsible behaviour.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Vliv spolecenske odpovednosti na image podniku-Slabihoudova.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
Slabihoudova_Denisa_v.pdfPosudek vedoucího práce169,85 kBAdobe PDFView/Open
Slabihoudova_Denisa_o.pdfPosudek oponenta práce156,54 kBAdobe PDFView/Open
Slabihoudova_p.pdfPrůběh obhajoby práce64,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40248

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.