Title: Strategie vybrané obchodní firmy
Other Titles: Business strategy of the selected company
Authors: Šantorová, Eva
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40250
Keywords: maloobchodní firma;marketingová strategie;marketingové nástroje;rozšířený marketingový mix
Keywords in different language: retail company;marketing strategy;marketing tools;extended marketing mix
Abstract: Tématem této diplomové práce je uplatňování marketingové strategie v maloobchodní firmě prostřednictvím využívání jednotlivých nástrojů rozšířeného marketingového mixu. První část práce tvoří literární rešerše, která blíže vymezuje důležité pojmy dané problematiky a definuje jednotlivé části marketingového mixu. Stěžejní část práce představuje analýza rozšířeného marketingového mixu ve společnosti Tesco Stores ČR a.s. a dotazníkové šetření zaměřené na hypermarket Tesco Klatovy, které zkoumalo postoje a spokojenost zákazníků. Na základě provedené analýzy a dotazníkového šetření je v závěrečné části práce zhodnoceno využívání marketingových nástrojů společnosti a zároveň je navrženo několik opatření, která by mohla vést ke zvýšení jejich účinnosti.
Abstract in different language: The topic of this master thesis is the application of marketing strategy in a retail company through the use of individual tools of an extended marketing mix. The first part of the thesis consists of a literature search, which defines the important concepts of the issue and defines the parts of the marketing mix. The main part of the thesis is the analysis of the extended marketing mix in Tesco Stores ČR a.s. and a questionnaire survey focused on the hypermarket Tesco Klatovy, which examined customer attitudes and satisfaction. Based on the analysis and questionnaire survey, the final part of the thesis evaluated the use of marketing tools and also several recommendations, that could lead to increased efficiency, are proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Santorova.pdfPlný text práce3,38 MBAdobe PDFView/Open
Santorova_Eva_v.pdfPosudek vedoucího práce158,95 kBAdobe PDFView/Open
Santorova_Eva_o.pdfPosudek oponenta práce227,72 kBAdobe PDFView/Open
Santorova_p.pdfPrůběh obhajoby práce94,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40250

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.