Název: Rozložení magnetického pole v okolí vzduchových tlumivek
Další názvy: Distribution of Magnetic Field Around Air Reactors
Autoři: Hrbek, Jan
Vedoucí práce/školitel: Karban, Pavel
Oponent: Koudela, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4028
Klíčová slova: Tlumivka;hp-FEM;metoda konečných prvků;sdružená úloha;magnetické pole;teplotní pole
Klíčová slova v dalším jazyce: Reactor;hp-FEM;finite element method;coupled problem;magnetic field;temperature field
Abstrakt: Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou vzduchových tlumivek a rozložením jejich magnetického pole. Cílem práce je na základě sestaveného matematického modelu vyšetřit rozložení magnetického pole vzduchových tlumivek a jeho vliv na ohřívání vodivých objektů v blízkosti těchto tlumivek. V úvodu práce je stručné seznámení s jednotlivými typy tlumivek a jejich konstrukčním uspořádáním. Dále je formulován matematický model, který na základě parciálních diferenciálních rovnic popisuje rozložení magnetického a teplotního pole v okolí střídavých tlumivek. Na závěr práce je vyřešen ilustrativní příklad výpočtu rozložení magnetického pole vzduchových tlumivek a jeho vliv na pole teplotní.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis deals with issue of air reactor and distribution of magnetic field on reactor. Main objective of thesis is examine distribution of magnetic field on air reactor according to mathematic model and its influence on heating of conductive object nearby air reactor. The types of reactors and the structural arrangement are described in the beginning. Mathematic model describe distribution of magnetic and thermal field around the AC reactor on base of partial differential equations. Demonstrative example of computation distribution of magnetic field on air reactor and effect on thermal field is solving at the conclusion of thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
hrbek_jan_bp_e09b0272p.pdfPlný text práce3,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047226_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce289,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047226_oponent.pdfPosudek oponenta práce389,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047226_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce121,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4028

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.