Title: Rozložení magnetického pole v okolí vzduchových tlumivek
Other Titles: Distribution of Magnetic Field Around Air Reactors
Authors: Hrbek, Jan
Advisor: Karban, Pavel
Referee: Koudela, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4028
Keywords: Tlumivka;hp-FEM;metoda konečných prvků;sdružená úloha;magnetické pole;teplotní pole
Keywords in different language: Reactor;hp-FEM;finite element method;coupled problem;magnetic field;temperature field
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou vzduchových tlumivek a rozložením jejich magnetického pole. Cílem práce je na základě sestaveného matematického modelu vyšetřit rozložení magnetického pole vzduchových tlumivek a jeho vliv na ohřívání vodivých objektů v blízkosti těchto tlumivek. V úvodu práce je stručné seznámení s jednotlivými typy tlumivek a jejich konstrukčním uspořádáním. Dále je formulován matematický model, který na základě parciálních diferenciálních rovnic popisuje rozložení magnetického a teplotního pole v okolí střídavých tlumivek. Na závěr práce je vyřešen ilustrativní příklad výpočtu rozložení magnetického pole vzduchových tlumivek a jeho vliv na pole teplotní.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with issue of air reactor and distribution of magnetic field on reactor. Main objective of thesis is examine distribution of magnetic field on air reactor according to mathematic model and its influence on heating of conductive object nearby air reactor. The types of reactors and the structural arrangement are described in the beginning. Mathematic model describe distribution of magnetic and thermal field around the AC reactor on base of partial differential equations. Demonstrative example of computation distribution of magnetic field on air reactor and effect on thermal field is solving at the conclusion of thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hrbek_jan_bp_e09b0272p.pdfPlný text práce3,66 MBAdobe PDFView/Open
047226_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce289,38 kBAdobe PDFView/Open
047226_oponent.pdfPosudek oponenta práce389,13 kBAdobe PDFView/Open
047226_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce121,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4028

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.