Title: Vnitřní kontrolní systém podniku na příkladu z praxe
Other Titles: Internal control system of the company based on practice example
Authors: Kadeřábková, Tereza
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Šturcová Jana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40347
Keywords: kontrola;kontrolní systém;management;analýza
Keywords in different language: control;control system;management;analysis
Abstract: Bakalářská práce je zpracována na téma "Vnitřní kontrolní systém podniku na příkladu z praxe". Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. První část práce přibližuje problematiku kontroly z teoretického hlediska, jenž dále specifikuje členění, druhy, fáze a kritéria hodnocení kontroly. Také se zabývá projektováním vnitřního kontrolního systému a jeho nástrojů. Následně se práce zaměřuje na nedostatky, které mohou při projektování systému vznikat. Praktická část popisuje fungující vnitřní kontrolní systém v akciové společnosti Cembrit. Práce detailně charakterizuje jednotlivé kontrolní mechanizmy využívané účetní jednotkou. V závěru práce jsou uvedeny návrhy a opatření pro navýšení efektivity sledovaného kontrolního systému.
Abstract in different language: The bachelor thesis is elaborated on the topic "Internal control system of the company based on practice example." The work is divided into two groups: theoretical and practical. The first part of the work describes problematic of control from theoretical point of view, which further specifies the classification, types, phases and criteria for evaluation of controls. Theoretical part also concerns on projecting of internal control system and describes its tools. Afterwards the work focuses on the defects which can arise through projecting of the system. The practical part describes a functioning internal control system in the company Cembrit a.s. The bachelor thesis describes in detail the individual control mechanisms used by company. Last part focuses on proposals of changes which lead to efficiency of the monitored internal control system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kaderabkova_K17B0059P.pdfPlný text práce672,95 kBAdobe PDFView/Open
BP_Kaderabkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce244 kBAdobe PDFView/Open
BP_Kaderabkova_OP.pdfPosudek oponenta práce232,6 kBAdobe PDFView/Open
BP_Kaderabkova.pdfPrůběh obhajoby práce92,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40347

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.