Title: Fundraisingový plán vybrané neziskové organizace
Other Titles: Fundraising plan of selected non-profit organization
Authors: Stěhulová, Jitka
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Krechovská Michaela, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40367
Keywords: fundraising;public relations;fundraisingový plán;nestátní nezisková organizace;hospic
Keywords in different language: fundraising;public relations;fundraising plan;a non-governmental non-profit organization;hospice
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby fundraisingového plánu pro nestátní neziskovou organizaci. V teoretické části práce jsou charakterizovány pojmy, které se dané problematiky týkají, např. nestátní nezisková organizace, hospic a dále aktivity, které danou problematiku provázejí, např. fundraising, public relations, dárcovství aj. Jsou vypracovány analýzy, kterými lze hodnotit prostředí organizace a aktuální vlivy, které na ni působí. Po vyhodnocení jsou stanoveny varianty rozvoje, fundraisingové strategie a fundraisingové plány. V praktické části je představen Hospic svatého Lazara, jeho postavení ve společnosti a základní ekonomické údaje. Podrobně jsou identifikovány dosavadní fundraisingové aktivity a aktivity public relations, které s fundraisingem bezprostředně souvisejí. Pomocí analýz je hodnoceno prostředí společnosti a jeho silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Po vyhodnocení je stanovena fundraisingová strategie a jsou vypracovány tři fundraisingové plány, které se liší objemem získaných finančních prostředků.
Abstract in different language: The thesis deals with the issue of creating a fundraising plan for a non-governmental non-profit organization. In the theoretical part of the thesis are characterized terms related to the issue, such as non-governmental non-profit organization, hospice, and activities that accompany the issue, such as fundraising, public relations, donation, etc. Analyzes are elaborated, which can evaluate the environment of the organization and the current influences that affect it. After the evaluation, development variants, fundraising strategies and fundraising plans are determined. In the practical part is introduced Hospice of St. Lazarus, its position in society and basic economic data. Existing fudnraising activities and public relations activities that are directly related to fundraising are identified in detail. Analyze assess the company's environment and its strengths, weaknesses, opportunities, and threats. After the evaluation, the fundraising strategy is established and three fundraising plans are drawn up, which differ in the number of funds raised.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-hotovo.pdfPlný text práce2,54 MBAdobe PDFView/Open
DP_Stehulova_VP.pdfPosudek vedoucího práce236,25 kBAdobe PDFView/Open
DP_Stehulova_OP.pdfPosudek oponenta práce345,67 kBAdobe PDFView/Open
DP_Stehulova.pdfPrůběh obhajoby práce124,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40367

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.