Title: Zdanění sdílené ekonomiky
Other Titles: Taxation of the sharing economy
Authors: Šafrová, Dominika
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Černá Marie, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40401
Keywords: daně;sdílená ekonomika;daňové zatížení
Keywords in different language: tax;sharing economy;tax burden
Abstract: Diplomová práce se zabývá zdaněním sdílené ekonomiky. Po uvedení do problematiky sdílení a představení jeho forem, které zahrnují dopravu, prostory, sdílené finance, schopnosti a dovednosti, potraviny a komodity, dochází k analýze daňových aspektů sdílené ekonomiky. Hlavní pozornost je věnována daňovému zatížení poskytovatelů sdílené přepravy a ubytování daní z příjmů fyzických osob a dalším odvodům, které je zatěžují. Vyjma carsharingu a jeho dopadů na silniční daň, se diplomová práce dále zaměřuje na daňové aspekty sdílených financí. Stanovení pokynů pro zařazení příjmu poplatníka lze považovat za nutnost vzhledem k závislosti výše daňové povinnosti na typu příjmu. Ustanovení informací, pokynů a předpisů může napomoci zamezení neodvádění příjmů do veřejných rozpočtů a nedostatku informací v daňových zákonech.
Abstract in different language: Master's thesis focuses on the taxation of sharing economy. After introducing the issue of sharing and its forms, which include transport, premises, shared finances, abilities and skills, food, and commodities, the tax aspects of the sharing economy are analyzed. The main attention is paid to the tax burden of providers of shared transport and accommodation, personal income taxes, and other levies that burden them. Apart from carsharing and its effects on the road tax, the thesis further focuses on the tax aspects of shared finance. The establishment of instructions for the classification of the taxpayer's income can be considered necessary due to the dependence of the amount of tax liability on the type of income. The provision of information, guidelines, and regulations can help prevent the non-transfer of revenues to public budgets and the lack of information in tax laws.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Safrova.pdfPlný text práce734,26 kBAdobe PDFView/Open
DP_Safrova_VP.pdfPosudek vedoucího práce232,85 kBAdobe PDFView/Open
DP_Safrova_OP.pdfPosudek oponenta práce342,75 kBAdobe PDFView/Open
DP_Safrova.pdfPrůběh obhajoby práce91,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40401

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.