Název: Kognitivní vlastnosti idiomatických spojení s zoonymickým komponentem v ruštině a jejich ekvivalenty v angličtině.
Další názvy: Cognitive peculiarities of the Russian and English phraseological units with zoonymic components
Autoři: Vlčková, Marija
Vedoucí práce/školitel: Pešková, Michaela
Oponent: Rykovská, Milena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4046
Klíčová slova: kognitivní analýza frazeologických jednotek a ustálených spojení;zoomorfní komponenty;vývojová lingvistika;kognitivní analýza;kognitivní přístup;proces frazeologizace;vznik frazeologizmu;frazeologická jednotka;sémantické pole.
Klíčová slova v dalším jazyce: the cognitive analysis of the phraseological units;zoonymic components;developing linguistics;cognitive analysis;cognitive approaches;the process of phraseologization;phraseological units;semantic fields.
Abstrakt: Naše diplomová práce se zabývá kognitivní analýzou frazeologizmů se zoomorfními komponenty v ruštině a angličtině. Současný stav vývojové lingvistiky je charakterizován inovativními přístupy k analýze tradičních jazykovů konceptů a fenoménů ve světle kognitivních aspektů. Kognitivní analýza zahrnuje analýzu aspektů mluveného projevu, různé druhy vědomostních konceptů a koncepční konstrukce verbalizované ve frazeologizmech a ustálených výrazech ruského a anglického jazyka. Kognitivní přístup ve výuce frazeologii předpokládá především sémantickou analýzu lextem, které jsou komponenty frazeologických výrazů. Kognitivní analýza frazeologizmu nejenom odhaluje nominace fenoména, ale vyjadřuje informaci, formující význam frazeologizmu a ustálených spojení.
Abstrakt v dalším jazyce: Our diploma research deals with the cognitive analysis of the phraseological units with the zoonymic components in English and Russian languages. Contemporary modern state of developing linguistics is characterized by many approaches of scientists to analyze in new ways traditional language concepts and the phenomena in the light of cognitive aspects. Cognitive analysis adds the analysis of speaking aspects, different kinds of knowledge of the concept and concept reconstructions verbalized by phraseological units, proverbs and sayings to language itself. Cognitive approach to studying phraseological units presupposes first of all semantic analysis of the lexemes which are the components of phraseological units. Cognitive analysis of phraseological units not only reveals the nomination of the phenomenon but expresses the information formed the meaning of phraseological units.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zapadoceska univerzita v Plzni final version.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zhygulina posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce111,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zhygulina posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce143,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zhygulina prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce38,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4046

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.