Název: Výuka výtvarné výchovy ve škole pro děti se zrakovým či jiným zdravotním postižením
Další názvy: Teaching Art in a school for children with visual or other disabilities
Autoři: Knězová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Komzáková, Martina
Oponent: Slavík, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4062
Klíčová slova: výtvarná výchova;zrakově postižené děti
Klíčová slova v dalším jazyce: art education;visually handicapped children
Abstrakt: Bakalářská práce s názvem Výuka výtvarné výchovy ve škole pro děti se zrakovým či jiným postižením zahrnuje jak teoretickou část, tak praktickou. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol, kde se píše o historii vzdělávání, integraci, legislativě vzdělávání v ČR a dále také teorii vzdělávání zrakově postižených. Praktická část ilustruje teoretické poznatky v praxi a zaměřuje se na popis klíčových okamžiků z hodin a jejich důležitosti ke zrakově postižené třídě. Také jsem se snažila navrhnout vlastní řešení situace. V závěru své bakalářské práce stručně popisuji, k čemu jsem během psaní dospěla.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis with a title The Education of Art in schools for visually handicapped children or for children with other disabilities is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part consists of two chapters describing the history of education, integration, legislation of education in the Czech Republic and also the theory of education of visually handicapped children. The practical part illustrates theoretical knowledge in practice and focuses on crucial moments from lessons and their importance due to disabled classroom. I also tried to suggest my own solution of the situation. In conclusion of the bachelor thesis I briefly describe what I found out.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jana Knezova_Bakalarska prace_212.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Knezova Jana - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Knezova Jana - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce2,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Knezova Jana - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce514,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4062

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.