Title: Výuka výtvarné výchovy ve škole pro děti se zrakovým či jiným zdravotním postižením
Other Titles: Teaching Art in a school for children with visual or other disabilities
Authors: Knězová, Jana
Advisor: Komzáková, Martina
Referee: Slavík, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4062
Keywords: výtvarná výchova;zrakově postižené děti
Keywords in different language: art education;visually handicapped children
Abstract: Bakalářská práce s názvem Výuka výtvarné výchovy ve škole pro děti se zrakovým či jiným postižením zahrnuje jak teoretickou část, tak praktickou. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol, kde se píše o historii vzdělávání, integraci, legislativě vzdělávání v ČR a dále také teorii vzdělávání zrakově postižených. Praktická část ilustruje teoretické poznatky v praxi a zaměřuje se na popis klíčových okamžiků z hodin a jejich důležitosti ke zrakově postižené třídě. Také jsem se snažila navrhnout vlastní řešení situace. V závěru své bakalářské práce stručně popisuji, k čemu jsem během psaní dospěla.
Abstract in different language: The bachelor thesis with a title The Education of Art in schools for visually handicapped children or for children with other disabilities is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part consists of two chapters describing the history of education, integration, legislation of education in the Czech Republic and also the theory of education of visually handicapped children. The practical part illustrates theoretical knowledge in practice and focuses on crucial moments from lessons and their importance due to disabled classroom. I also tried to suggest my own solution of the situation. In conclusion of the bachelor thesis I briefly describe what I found out.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jana Knezova_Bakalarska prace_212.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Knezova Jana - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Knezova Jana - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
Knezova Jana - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce514,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4062

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.