Název: Za zavřenýma očima
Další názvy: Behind close eyes
Autoři: Hlinovská, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Souček, Jan
Oponent: Poláček, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4063
Klíčová slova: malba;abstrakce;abstraktní expresionismus;Afrika;maska;extáze
Klíčová slova v dalším jazyce: painting;abstraction;abstract expressionism;Africa;mask;ecstasy
Abstrakt: V mé bakalářské práci se zabývám výtvarným cyklem šesti maleb, který se nazývá "Za zavřenýma očima". Prvotní návrhy vycházely z mé vnitřní melancholie. Avšak toto zpracování bylo jen pouhými předobrazy k definitivní tvorbě, která se inspiruje Afrikou. Není to však výpověď o Africe, je to výpověď mých pocitů a představ afrického rituálu, který vyjadřuji abstraktní tvorbou doplněnou lineárním schématem masky. Moje práce by měla vypovídat o mé představě rituálu, která je pro mě jakousi extází v rytmu hudby, tance a masek. Textová část mé bakalářské práce pojednává o inspiračních zdrojích, kde zmiňuji několik umělců a uměleckých stylů, které mě nepochybně inspirovali. Dále rozebírám proces tvorby, kterým jsem prošla a techniku provedení. Také pojednávám o samotných závěrečných malbách, kterým zde dávám výklad. Neopomínám ani zamyšlení nad využitím v praxi, v pedagogické činnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor work I deal with the visual cycle of six paintings called "Behind close eyes". Initial proposals were based on my inner melancholy. However, this process was only just a prototype to the final production, which is inspired by Africa. This is not testimony about Africa, it is testimony of my feelings and ideas of African ritual which I express by abstract linear scheme of mask. My work should testify about my idea of a ritual that is for me a kind of ecstasy in the rhythm of music, dance and masks. The text part of my thesis deals with the sources of inspiration, where I mention a few artists and styles that undoubtedly inspired me. Furthermore, I analyze the process of creation, which I passed and technology design. Also, I discuss the final paintings themselves, which I give here an interpretation. I also do not forget to think about using it in practice, and teaching.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_LenkaHlinovska.pdfPlný text práce5,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hlinovska - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hlinovska - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hlinovska - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce105,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4063

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.